University of Oulu

Halu, neuvo ja Jumalan tahto : normien nimeäminen ja modaalisuus Päivämies-lehden blogikirjoituksissa

Saved in:
Author: Tornberg, Jasmiini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231913
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tornberg, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen normien merkityksellistämistä vanhoillislestadiolaisessa yhteisölähtöisessä normidiskurssissa. Normeilla viittaan niihin sääntöihin, ohjeisiin ja malleihin, jotka ohjaavat vanhoillislestadiolaisen yhteisön jäsenten toimintaa. Tutkielmassani kartoitan, millaisia nimeämisiä normeista ja niiden mukaisesta toiminnasta vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä käytetään. Lisäksi tarkastelen sitä, millaista modaalista ainesta normeihin ja niiden mukaiseen toimintaan kohdistuu. Nimeämisten ja modaalisen aineksen analyysin pohjalta hahmottelen kuvausta siitä, miten normeja merkityksellistetään vanhoillislestadiolaisen yhteisön sisäisessä kielenkäytössä. Tutkimusaineistoni koostuu Päivämies-lehden verkkosivuilla vuosien 2014–2017 aikana julkaistuista blogiteksteistä. Aineistossa on yhteensä 61 tekstiä 27:ltä eri kirjoittajalta.

Tutkielmani teoreettisena ja metodisena viitekehyksenä toimii kriittisen diskurssianalyysin näkemys kielen ja sen kuvaaman todellisuuden vuorovaikutteisesta suhteesta. Tarkasteltaviksi kielenpiirteiksi valikoituivat nimeäminen sekä modaaliset kielenainekset, joilla ilmaistaan asiaintiloihin liittyvää mahdollisuutta, välttämättömyyttä sekä toivottavuutta, todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevia arvioita. Kielenpiirteiden analyysissa normeille hahmottui kuusi erilaista merkityksellistämisen tapaa. Normit merkityksellistyivät sisäisenä kokemuksena, ohjauksena, Jumalan tahtona, koettelemuksina, rajoitteina sekä erilaisuutena ja merkkinä uskosta. Normien merkityksellistäminen yhteisön asettamiksi rajoitteiksi hahmottui vahvasti yhteisön ulkopuolella käytetyksi merkityksellistämisen tavaksi, johon yhteisössä suhtaudutaan kielteisesti.

Tutkielmani analyysia voidaan pitää edustavana katsauksena normien merkityksellistämisen tapaan vanhoillislestadiolaisessa yhteisölähtöisessä normidiskurssissa. Tutkielman tuloksia voidaan käyttää pohjana normien kielitieteelliselle jatkotutkimukselle. Tuloksia on mahdollista myös verrata muiden tutkimusalojen piirissä havaittuihin vanhoillislestadiolaisiin normeihin liittyviin ilmiöihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmiini Tornberg, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.