University of Oulu

”Syvältä ylös” : kulttuuriset mallit masennuksesta parantuneiden sairauskertomuksissa

Saved in:
Author: Peuraniemi, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231930
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Peuraniemi, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Taivalantti, Marjo TaivalanttiTarkastaja: Marjo
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Taivalantti, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani aihe on masennuksesta parantuneiden kulttuuriset mallit masennuksesta sairautena. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia jaettuja käsityksiä masennusta sairastaneilla on sairaudestaan ja millaisena he näkevät sairauden merkityksen elämäntarinalleen. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2018 touko–syyskuun välisenä aikana haastatteluin. Etsin haastateltavia kahden eri mielenterveysjärjestön ja henkilökohtaisten verkostojeni kautta. Haastatteluissa käytin kerronnallista haastatteluotetta, mikä mahdollisti haastateltavan vapaamman kerronnan ja pyrin pitämään oman vaikutukseni vähäisenä. Haastattelin yhteensä kahdeksaa henkilöä, joista seitsemän kanssa tein haastattelut kahdessa osassa. Haastattelut tehtiin tätä pro gradu -tutkielmaa varten. Käsitykset jakaantuvat masennuksen aiheuttaneisiin syihin, masennuksen kokemuksen kuvaamiseen ja toipumista edistäneisiin tekijöihin.

Tärkeimmät teoreettiset lähtökohdat työlleni ovat kulttuuriset mallit ja narratiivitutkimus, joista kumpikin on hyödyllinen näkökulma ihmisten tapaan käyttää kulttuurista tietoa omien kokemusten tulkinnassa. Analyysin kannalta keskeisiä käsitteitä työssäni ovat edellä mainittujen lisäksi metaforat ja elämäntarinat. Masennuksen kulttuuriset mallit sisältävät ajallisen jatkumon, jossa ensimmäisenä ovat syyt, jotka haastateltavieni mukaan ovat johtaneet sairauden syntyyn. Haastateltavani selittivät masennustaan lapsuuden kokemuksilla, mullistuksilla ja kriiseillä, luonteenpiirteillä ja geeneillä ja fysiologialla. Toisena on masennuksen pahin vaihe eli sairastamisen aika, jota kuvataan metaforin. Keskeisimmät metaforiset ilmaisut jakaantuivat neljään luokkaan: Masennus on laskeutumista, masennus pysähtymisenä ja jumiutumisena, masennus sumentaa näön sekä masennus eristää muista. Kolmantena masennukseen liittyvänä kulttuurisena mallina on erilaiset asiat, joiden haastateltavani kuvasivat tukeneen toipumisessa. Tärkeimmät toipumista edistäneet tekijät olivat arjen sujuminen, ymmärretyksi tuleminen, itsensä kehittäminen ja hyvät ihmissuhteet. Haastateltavani tulkitsivat masennuksen merkitystä elämässään joko käännekohtana tai tilapäisenä häiriötilana.

Pro gradu -tutkielmani pohjalta arvioin, että olisi erittäin tärkeää kehittää kulttuuristen selitysmallien, ja siten masennusta sairastavien näkökulman tavoittamista terveydenhoidon piirissä, koska se edistää mielenterveyskuntoutujien tyytyväisyyttä saamaansa hoitoon ja auttaa heitä tekemään itselleen sopivia ratkaisuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Peuraniemi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.