University of Oulu

Hoitotyön johtaja talousjohtamisen osaajana

Saved in:
Author: Lehtonen, Tinka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231953
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lehtonen, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata talousjohtamisen näkymistä hoitotyön johtajien työssä. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa, jota voidaan myöhemmin käyttää apuna hoitotyön johtajan työnkuvan ymmärtämisessä ja koulutuksen kehittämisessä.

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin keväällä 2019. Tietokannoiksi valikoitui kansainväliset Cinahl(EBSCO) ja Scopus sekä suomalainen Medic. Ennalta määriteltyjen mukaanotto- ja poissulkukriteerien avulla kirjallisuuskatsaukseen valikoitui lopulta kuusi kansainvälistä, alkuperäistä tutkimusartikkelia. Artikkelit on julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä vuosina 2012–2018, tarjoten tuoretta tutkimustietoa. Aineiston analysointiin käytettiin kuvailevaa luokittelua.

Tutkielmassa talousjohtaminen nimettiin yhdeksi tärkeimmistä hoitotyön johtajan osaamisalueista. Hyvällä talousjohtamisella voitiin tuottaa taloudellisten hyötyjen lisäksi epäsuoria hallinnollisia hyötyjä, kuten aloitteellisuuden ja positiivisuuden lisääntymistä. Talousjohtamisen osaamisessa oli nähtävissä eroja eri työpaikkojen ja -tehtävien välillä, mutta muutoksissa oleva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä luo paineita kaikkialle.

Hoitotyön johtajilla oli nähtävissä selkeä tarve talousjohtamisen koulutukselle ja suosituksena linjattiinkin nykyisille ja tuleville hoitotyön johtajille lisättäväksi talouden koulutusta eri muodoissa, kuten ylemmän asteen koulutusohjelmien opetussisältöön, työpaikan sisäisiin koulutuksiin, epäviralliseen opetukseen sekä mentorointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tinka Lehtonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.