University of Oulu

Perhelähtöisyyden arviointimenetelmät lasten hoitotyössä

Saved in:
Author: Uuksulainen, Minttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905231977
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Uuksulainen, 2019
Publish Date: 2019-05-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata käytettyjä perhelähtöisyyden arviointimenetelmiä lasten hoitotyössä. Tutkimuksen tavoitteena tuottaa tietoa toimivista perhelähtöisyyden arviointimenetelmistä.

Tutkimus on kirjallisuuskatsaus. Aineistonkeruu on toteutettu CINAHL (EBSCO) ja Scopus -tietokannoista maaliskuussa 2019. Kirjallisuuskatsaukseen on valikoitunut kahdeksan tieteellistä, vertaisarvioitua artikkelia, jotka on julkaistu vuosina 2014–2019. Tutkimusartikkeleissa on käytetty kuutta (6) eri perhelähtöisyyden arviointimenetelmää. Aineisto analysoitiin vertailemalla arviointimenetelmissä käytettyjä kohdejoukkoja sekä arviointimenetelmien ominaisuuksia. Aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää käytettiin arviointimenetelmien sisältöjen kuvaamisessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perhelähtöisyyttä on arvioitu pääosin määrällisin menetelmin. Menetelmiä on käytetty siten, että kohdejoukkona ovat joko sairaan lapsen vanhemmat tai lasta hoitava hoitohenkilökunta. Vaihtoehtoisesti samaa menetelmää on käytetty molemmille kohdejoukoille. Käytetyt arviointimenetelmät on arvioitu olevan soveltuvia arvioimaan perhelähtöisyyden toteutumista.

Erilaisten arviointimenetelmien sisällöt ovat yhtäläisiä joiltain osin, mutta joitakin painotuksellisia eroja on havaittavissa. Perheen ja hoitohenkilökunnan välisen kumppanuuden sekä perheen saaman tuen arviointia on toteutettu arviointimenetelmissä näkyvästi. Perheen saaman tuen osalta tiedollinen tuki korostuu. Perheen aseman huomioinnin ja yksilöllisyyden arviointi on painotuksiltaan vaihtelevaa. Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta suhteessa perhelähtöisyyden toteutumiseen on arvioitu niukasti.

Perhelähtöisyyden arviointimenetelmien sisällöt ovat lähes yhtäläisiä perhelähtöisyyden käsitteen kanssa. Valtakunnallista tutkimusta perhelähtöisyyden arviointimenetelmistä tarvitaan laadukkaan ja näyttöön perustuvan hoidon takaamiseksi lasten hoitotyössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minttu Uuksulainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.