University of Oulu

Eriyttämisen vaikutus liikunnallisesti lahjakkaan oppilaan sisäiseen motivaatioon liikuntatunneilla

Saved in:
Author: Linden, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242023
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Linden, 2019
Publish Date: 2019-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää miten eriyttäminen vaikuttaa liikunnallisesti lahjakkaan lapsen sisäiseen motivaatioon koululiikunnassa. Tutkielmassa on tarkasteltu erilaisia lahjakkaan oppilaan eriyttämisen keinoja ja sen vaikutusta oppilaan motivaatioon. Aihe on ajankohtainen, sillä nykypäivänä oppimisvaikeuksia esiintyy yhä enemmän, jonka vuoksi eriyttämisessä keskitytään yleensä oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ohjaamiseen ja näin ollen lahjakkaat lapset eivät saa haasteita tarjoavaa opetusta. Liikunnallista eli motorista lahjakkuutta esiintyy jo nuoressa iässä, jonka takia sitä tulee tukea koululiikunnassa. Ensimmäinen tutkimuskysymys tässä tutkielmassa oli: Miten eriyttämisellä voidaan vaikuttaa liikunnallisesti lahjakkaan oppilaan sisäiseen motivaatioon? Toinen tutkimuskysymys, johon tutkielma vastaa on: Kuinka lahjakkaiden eriyttämistä voidaan toteuttaa? Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joka nojaa aiempiin tutkimustuloksiin.

Lahjakkuutta käsiteltiin tutkielmassa niin yleisestä kuin liikunnallisestakin näkökulmasta. Tutkielma osoittaa lahjakkuuden eri käytöspiirteitä sekä perustelee lahjakkaiden oppilaiden eriyttämisen ja lahjakkuuden tunnistamisen tarpeen. Motivaatioilmasto voi joko edistää tai ehkäistä psykologisia perustarpeita eli niitä tarpeita, joita motivaation syntyminen vaatii. Eriyttäminen tukee lahjakkaan lapsen motivaatiota ja kykyjen maksimaalista kehittämistä. Oppijan sisäinen motivaatio kehittyy, kun hän saa itselleen sopivia haasteita liikunnallisissa tehtävissä, joka osoittaa eriyttämisen vaikutuksen motivaatioon. Eriyttämisellä, motivaatiolla sekä lahjakkuudella todetaan olevan yhteyksiä ja näitä tutkimustuloksia voidaan käyttää koulun liikuntakasvatuksessa.

Tutkielman johtopäätöksenä oli, että oikein eriyttämistä toteuttamalla sillä on positiivisia vaikutuksia liikunnallisesti lahjakkaan lapsen motivaatioon ja kykyjen kehittämiseen. Kun lapsi saa motorisia taitoja kehittäviä, mutta itselleen sopivia haasteita, hänen sisäinen motivaationsa kasvaa, jolloin hän suurella todennäköisyydellä kokee liikunnallisen elämäntavan osaksi minäkuvaansa. Liikunnallisen elämäntavan tukeminen on yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Linden, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.