University of Oulu

Hoitotyön opettajan osaaminen

Saved in:
Author: Eskola, Helena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242036
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Eskola, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielman tarkoituksena oli teoria- ja tutkimustiedon kartoittamisen avulla kuvata ja selvittää, mitä on hoitotyön opettajan osaaminen. Tutkielman tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, mistä hoitotyön opettajan osaaminen koostuu. Tavoitteena oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen avulla ajankohtaista ja tiivistettyä tietoa hoitotyön opettajan osaamisesta, jota opetushenkilöstö, koulutusorganisaatiot ja tutkijat voivat eri yhteyksissä hyödyntää.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin narratiivista kirjallisuuskatsausta, jonka aineisto kerättiin PubMed, CINAHL ja Medic- tietokannoista (n=8). Lisäksi yksi artikkeli otettiin mukaan manuaalisen haun tuloksena katsaukseen mukaan valitun artikkelin lähdeluetteloon pohjautuen. Aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit täyttävä aineisto analysoitiin käyttäen menetelminä induktiivista sisällönanalyysiä sekä narratiivista synteesiä.

Tutkielman tulosten mukaan hoitotyön opettajan osaaminen koostuu hoitotyön osaamisesta, pedagogisesta osaamisesta, opettajan persoonallisuustekijöistä ja suhteista opiskelijoihin, hallinto-, tutkimus- ja teknologiaosaamisesta sekä yhteistyöosaamisesta ja kouluttautumisesta. Tulosten perusteella voidaan todeta hoitotyön opettajan osaamisen olevan useasta eri osa-alueesta koostuvaa. Koska hoitotyön opettajan osaaminen on yksi hoitotyön koulutuksen ydinasia, on keskeistä tunnistaa, mitä hoitotyön opettajan osaaminen on. Tämän avulla voidaan mahdollistaa sellaisten hoitotyön ammattilaisten koulutus, joilla on pätevyys vastata hoitotyön jatkuvasti muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin.

Hoitotyön opettajat voivat hyödyntää tutkielman tuloksia omaa osaamista tarkastellessaan. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää koulutusta suunniteltaessa sekä hoitotyön opettajan osaamista koskevaa tutkimusta valmisteltaessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Helena Eskola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.