University of Oulu

Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä alakouluikäisten lasten vertaussuhteissa

Saved in:
Author: Isosaari, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242060
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Isosaari, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä on osa lasten arkipäivää. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, mitä on sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat sukupuoli ja seksuaalisuus. Judith Butlerin teoriassa ne ovat performatiivisia ja kulttuurisidonnaisia toisiinsa kietoutuvia ominaisuuksia. Tähän teoriaan liittyy keskeisenä käsitteenä heteronormatiivisuus, mikä kulkee mukana läpi tutkielman. Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on vallan väärinkäyttöä, mikä kontrolloi perinteisiä heteroseksuaalisten sukupuolistandardien rajoja.

Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tässä tapauksessa se tarkoittaa teoreettista rakennelmaa aiemmista tieteellisistä tutkimuksista ja niiden kirjallisista materiaaleista. Sukupuoli ja seksuaalisuus tutkittavana aiheena on monisyinen ja tilannesidonnainen. Siksi tätä tutkielmaa sävyttää kriittinen ajattelutapa ja feministisen metodologia. Aineisto on laadullisilla menetelmillä kerättyä empiiristä aikaisempaa tutkimusta. Se sisältää sekä kotimaista, että ulkomaista tutkimuskirjallisuutta. Päälähteinä käytetään vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, joko artikkelin tai kirjan muodossa.

Tutkimustuloksista nousi merkittävänä esiin perinteisten leikkien rooli suotuisina viitekehyksinä häirinnän toteutumiselle. Häirintää tapahtuu leikinomaisten toimintojen lomassa kaiken ikäisillä lapsilla. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä tulee ilmi leikeissä esimerkiksi sukupuolisyrjintänä ja seksuaalisen kiinnostuksen osoituksena. Molemmat muodot voivat esiintyä osana samaa leikkiä. Tutkimustulokset nostavat esiin tyttöjen kehollisten paineiden kohdistuvan ulkonäköön, kun taas poikien paineet pohjautuvat siihen, miten he kehoaan käyttävät. Tulokset osoittavat häirinnän olevan toisinaan selkeästi havaittavaa ja toisinaan piiloista.

Tutkielma antaa kasvatusalan opiskelijoille ja ammattilaisille informaatiota lasten sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä. Aineistossa esille nousseet ilmiöt auttavat tunnistamaan heteronormatiivisia käyttäytymismalleja itsessä ja muissa. Tietoa näistä käyttäytymismalleista voidaan soveltaa koulumaailmaan. Opettajankoulutus kaipaa sukupuoli-identiteetin ja seksuaalikasvatuksen opintoja, sillä ne ovat iso osa lasten jokapäiväistä elämää myös kasvatusinstituutioissa. Tämän tutkielman avulla voidaan osoittaa näiden opintojen tärkeys opettajan koulutuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Isosaari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.