University of Oulu

Sukupuolen huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa

Saved in:
Author: Valasmo, Hilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242066
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Valasmo, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on selvittää, miten sukupuoli näkyy Opetushallituksen laatimassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016). Tavoitteenani on avata sukupuolen merkitystä varhaiskasvatussuunnitelmassa ja sen myötä varhaiskasvatuksessa sekä avata sukupuolen moninaisuuden käsitettä.

Tutkimusaineistonani toimii siis Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja sieltä nouseviin osa-alueisiin liittyvä tutkimuskirjallisuus. Koska varhaiskasvatussuunnitelma on valtakunnallinen ohjeistus siitä, miten varhaiskasvatus Suomessa toteutetaan, keskityn lähinnä kotimaiseen tutkimustietoon. Toteutan tutkimukseni sisällönanalyysina, jossa analysoin sukupuolen näkymistä varhaiskasvatussuunnitelmassa tutkimuskirjallisuuden kautta. Keskiössä ovat 2010-luvulla tehdyt tutkimukset muun muassa luotettavuuden vuoksi.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sukupuoli näkyy ennen kaikkea arvoissa, jotka pohjustavat kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. Varhaiskasvatussuunnitelman arvoissa korostetaan vahvasti yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen meistä kokee sukupuolen omalla tavallaan. Moninaisuus voi olla jopa suurempaa sukupuolen sisällä kuin sukupuolten välillä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan moninaisuutta tulee kunnioittaa. Varhaiskasvatuksessa ilmenee sukupuolittavia käytänteitä muun muassa leikin ohjauksessa, lasten leikeissä ja vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelma asettaa tavoitteet muun muassa sukupuolisensitiiviselle kasvatukselle. Kasvattajan tulee kiinnittää huomiota tasa-arvoon sekä sukupuolittuneisiin käytänteisiin, kun pohditaan lasten osallisuutta ja kehitetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilma Valasmo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.