University of Oulu

Miten steinerpedagogiikka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä?

Saved in:
Author: Santala, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905242069
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Santala, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Steinerpedagogiikka on maailmanlaajuinen kasvatussuuntaus, joka on hyvin edustettuna myös suomalaisella kasvatuksen kentällä. Kandidaatintutkielmassani avaan steinerpedagogiikan ydinkohtia tutkimuskysymykseni avulla. Olemassa olevaa kirjallisuutta läpikäymällä muodostan kuvan siitä mitä steinerpedagogiikka on. Kirjallisuutta hyödyntäen pyrin löytämään vastauksia tutkimuskysymykseeni; Miten steinerpedagogiikka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä? Kirjallisuuden lisäksi työssäni nousevat esille omat kokemukseni steinerpedagogiikasta.

Kartoitan kontekstin huomioiden perustajan Rudolf Steinerin elämää ja filosofiaa. Steinerpedagogiikan ydinkohdat ja käytännön sovellukset ovat taustafilosofiaa suuremmassa roolissa tekstissäni. Tästä huolimatta on steinerpedagogiikasta puhuttaessa avattava kontekstin mukaisesti myös antroposifista ihmiskäsitystä. Steinerpedagogiikkaan oleellisesti kuuluvat lapsen kehityskaudet ja temperamenttiajattelu jotka olen kirjoittanut auki siinä laajuudessa minkä kandidaatintutkielma mahdollistaa.

Työni alkaa narratiivisuuden käsitteen perehtymisellä. Tämän jälkeen luvut 2.1.1–2.1.4 avaavat steinerpedagogiikan historiaa ja tausta-ajattelua. Steinerpedagogiikassa vaikuttavan ikäkausiajattelun mukaisesti käsittelen lapsen kokonaisvaltaista kehitystä steinerpedagogiikan kontekstissa. Luvussa 3 käsittelen steinerpedagogiikan erityispiirteitä ja niitä tekijöitä jotka vaikuttavat lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Työssäni tulee esiin steinerpedagogiikan taiteellinen luonne. Tarkastelen steinerpedagogiikkaa työssäni opettajuuden kautta. Taiteellisuus toteutuu steinerpedagogiikassa kaiken läpi leikkaavana virtauksena opetuksessa ja voimavarana opettajuudessa. Joihinkin havaintoihini vaikuttaa varmasti myös vanhemmuus joka avaa asiaan useampia näkökulmia ja syventää tekstiä.

Kandidaatintutkielmani toimii itsenäisenä johdantona pro graduun, jossa aion narratiivisen tutkimuksen keinoin päästä syvemmälle aiheeseen. Tarinankerronnalla on suuri rooli steinerpedagogiikassa. Tarinat ovat steinerpedagogisesta näkökulmasta tarkastellen taiteen ohella yksi tärkeimmistä keinoista tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tämä huomioiden on perustelua lähestyä aihetta narratiivisen tutkimuksen avulla. Narratiivista tutkimuksen keinoin on mahdollista rakentaa pro gradusta moninainen tutkimus. Kerronnallisuus tutkimuksessa mahdollistaa tutkimuksen luontevuuden. Luontevuus edesauttaa tutkimustulosten ymmärtämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Santala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.