University of Oulu

Arvostava haastattelu muutosjohtamisen työkaluna terveydenhuollossa

Saved in:
Author: Rokka, Anna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252075
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Rokka, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus oli kuvailla arvostavan haastattelun menetelmän käyttöä muutosjohtamisessa terveydenhuollon kontekstissa. Aiheen valintaan vaikutti käsitys siitä, että arvostavan haastattelun menetelmä ei ole laajasti tunnettu malli muutosjohtamisen työvälineenä suomalaisessa terveydenhuollon ympäristössä.

Aineistona tutkielmassa oli viisi vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, jotka olivat julkaistu akateemisissa julkaisuissa vuosien 2007–2016 välillä. Arvostavan haastattelun käyttöä muutosjohtamisessa analysoitiin sisällönanalyysia mukaillen.

Arvostavan haastattelun menetelmä oli tehokasta terveydenhuollon ympäristössä muutosjohtamisen apuvälineenä erityisesti työpaikan sosiaaliseen rakenteeseen liittyvien tekijöiden osalta. Näitä olivat vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääntyminen, vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden tunteen lisääntyminen sekä sairaanhoitajien työtyytyväisyyden lisääntyminen. Arvostavan haastattelun luonne tasa-arvoa edistävänä ja demokraattisena menetelmänä oli tutkielman aineiston mukaan tärkeää. Arvostavan haastattelun menetelmän käyttämisen edellytyksenä nähtiin erittäin vahva ammatillinen menetelmäosaaminen sekä arvostavan haastattelun taustateorioiden syvä tuntemus. Arvostavan haastattelun menetelmällä edistettiin tieteellisen, näyttöön perustuvan tiedon käyttöä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Arvostavan haastattelun arvioitiin vähentävän liian byrokraattisuuden rakentumisen riskiä, lisäävän tehokkuutta sekä alentavan muutosvastarintaa. Pitkän aikavälin organisaatiokulttuurin muutosten onnistumisen arviointi oli tutkielman aineiston perusteella hankalaa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että arvostavan haastattelun menetelmää kannattaa käyttää terveydenhuollon toimintaympäristössä muutosjohtamisessa erityisesti silloin, kun halutaan vaikuttaa yksikön tai organisaation sosiaaliseen rakenteeseen ja uusien käytäntöjen syntymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maija Rokka, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.