University of Oulu

”No, ku ajattelee myönteisesti, niin alkaa tapahtua myönteisiä asioita.” : positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksen erityisopettajien työssä

Saved in:
Author: Loukusa, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252076
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Loukusa, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä positiivisesta pedagogiikasta ja siihen kuuluvista keinojen käytöstä. Tutkielmassa tutkitaan myös, mikä merkitys varhaiskasvatuksen erityisopettajien mielestä on kasvattajan toiminnalla positiivisen pedagogiikan toteuttajana ja miten varhaiskasvatuksen erityisopettajat näkevät positiivisen pedagogiikan käytön niiden lasten kohdalla, joilla on tuen tarvetta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Martin Seligmanin hyvinvointiteoria PERMA, joka pohjautuu positiiviseen psykologiaan. PERMAn mallin mukaan hyvinvointi rakentuu viidestä osatekijästä: myönteiset tunteet (Positive feelings), sitoutuminen (Engagement), ihmissuhteet (Relationships), merkityksellisyys (Meaning) ja saavuttaminen (Accomplishment).

Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineiston analyysissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkielman aineisto koostuu viiden varhaiskasvatuksen erityisopettajan haastatteluista. Haastateltavat olivat Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilta. Kaikilla haastateltavilla on sekä lastentarhanopettajan että varhaiskasvatuksen erityisopettajan (virallisesti erityislastentarhanopettajan) koulutus sekä työkokemusta molemmista töistä.

Tutkielman johtopäätösten mukaan positiivinen pedagogiikka koetaan tärkeänä lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen kehityksessä. Positiivisen pedagogiikan periaatteita ja luonteenvahvuuksia tunnistetaan, mutta niiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä on vielä parantamista. Haastateltavien mielestä lapset, joilla on tuen tarvetta, tarvitsevat erityisen paljon huomiota vahvuuksien esille nostamiseen. Myönteisyyden kautta koetaan mahdollisuus nähdä lapset yksilöinä omine vahvuuksineen.

“Well, if you think positively, then positive things start to happen.” : positive pedagogy in the work of a special teacher in early childhood education

Abstract

This Master’s thesis examines the views of special educators in early childhood education about the positive pedagogy and the use of its means. The thesis also examines the importance of special educators for early childhood education as a promoter of positive pedagogy and how the use of positive pedagogy by early childhood educators is seen by children who need support. The theoretical framework of the research is formed by Martin Seligman’s welfare theory PERMA, which is based on positive psychology. According to PERMA’s model, well-being is based on five components: Positive feelings, Engagement, Relationships, Meaning and Accomplishment.

The thesis was implemented in qualitative research and in the analysis of the material, theoretical content analysis was used. The material of the thesis consists of interviews with five special teachers of early childhood education. The interviewees were from Northern Ostrobothnia and North Karelia. All interviewees have both kindergarten teacher and special education teacher (officially special kindergarten teacher) and work experience from both jobs.

According to the conclusions of the thesis, positive pedagogy is perceived as important in the development of children’s well-being, growth and learning. Positive pedagogy principles and strengths are identified, but there is still room for improvement in their deployment and exploitation. Interviewees believe that children with a need for support need special attention to highlighting strengths. Positiveness is an opportunity to see children as individuals with their own strengths.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Loukusa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.