University of Oulu

Opettajien näkemyksiä Qridi-arviointityökalusta koululiikunnassa

Saved in:
Author: Posio, Sofia1; Vänttilä, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252082
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Posio; J. Vänttilä, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Koululiikunnassa, kuten muissakin kouluaineissa, arviointi on suuressa roolissa. Formatiivinen arviointi työllistää opettajaa aiempaa enemmän, joten erilaisista arviointityökaluista voi olla suuri hyöty opettajalle. Qridi on hyvä esimerkki arviointityökalusta, jota opettaja voi hyödyntää koululiikunnan oppilasarviointia tehdessään. Qridi on formatiivisen arvioinnin sähköinen työkalu, joka on kehitetty vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 asettamiin arvioinnin vaatimuksiin. Monipuolisen arvioinnin keskeisin ajatus on, että oppilaalle annetaan useita vaihtoehtoja ja tapoja näyttää osaamisensa. Qridi-arviointityökalu on yksi keino siihen, miten arviointia voidaan monipuolistaa.

Tämän laadullisen pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää opettajien näkemyksiä Qridi-arviointityökalun käytön vaikutuksista oppilaiden työskentelyyn, oppimiseen ja formatiiviseen arviointiin koululiikunnassa. Tavoitteena oli selvittää, miten opettajat hyödyntävät Qridiä koululiikunnan formatiivisessa arvioinnissa ja miten opettajat arvioivat Qridi-arviointisovelluksen käytettävyyttä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia Qridin käytöllä oli oppilaiden oppimiseen ja tuntityöskentelyyn koululiikunnassa opettajien kokemana.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii perusopetuksen ja koululiikunnan arviointi. Tarkastelu kohdentuu erityisesti formatiiviseen arviointiin ja itsearviointiin. Lisäksi kuvataan itsearviointia osana formatiivista arviointia, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaista arviointia koululiikunnassa ja Qridi-arviointityökalua. Haastateltaviksi valikoitiin perusopetuksen liikuntaa opettavia opettajia, jotka käyttivät Qridi-arviointityökalua koululiikunnassa. Tämän laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografista analyysia.

Tutkimustulosten mukaan opettajat hyödynsivät Qridi-arviointityökalua koululiikunnan formatiivisessa arvioinnissa toteuttamalla Qridin kautta oppilaiden itsearviointia sekä opettajan oppilasarviointia. Käytön aktiivisuus vaihteli suuresti opettajien välillä. Qridin avulla arvioitiin työskentelyn taitoja, laaja-alaista osaamista, asennetta, arvostuksia, käyttäytymistä ja liikunnan lajitaitoja. Opettajat pitivät Qridiä pääsääntöisesti helppokäyttöisenä ja hyödyllisenä sovelluksena. Qridi-sovelluksen käyttö vaikutti sekä oppilaiden työskentelyyn että oppimiseen. Vaikutukset olivat merkittävämpiä vähän liikkuvien kohdalla. Qridi-arviointityökalu antaa mahdollisuuden motivoida vähän liikkuvia oppilaita liikkumaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Posio; Juho Vänttilä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.