University of Oulu

Kuudesluokkalaisten koettu osallisuus koulun liikuntapäivän suunnittelussa ja toteutuksessa

Saved in:
Author: Hyytinen, Tuukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252083
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hyytinen, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Pinola, Timo
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuoren fyysisen aktiivisuuden vähyys huolestuttaa Suomessa. Peruskouluikäiset lapset myös kokevat liikunnan merkityksellisyyden aiempaa vähäisempänä. Suomessa liikkumisen tukemiseksi ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi on kiinnitetty huomiota lasten ja nuorten osallisuuteen. Fyysistä aktiivisuutta ja osallisuutta on edistetty erilaisin hankkein ja ohjelmin. Liikkuva koulu -ohjelma on pyrkinyt osaltaan edistämään paitsi oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja koulujen liikunnallista toimintakulttuuria, myös peruskoululaisten osallisuutta koulupäivien aikana. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 korostaa oppilaiden osallisuutta.

Tämän laadullisen pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella eräässä Oulun seudun koulussa keväällä 2017 järjestettyä osallistavaa liikuntapäivää, jossa alakoulun kuudennen luokan liikunnan valinnaisen ryhmän oppilaat olivat yhdessä Oulun yliopiston luokanopettaja-opiskelijoiden kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa koko koulun oppilaille suunnattua liikuntapäivää. Tutkimuksessa kuvataan, millaisia käsityksiä kuudesluokkalaisilla on osallistumisesta ja osallisuudesta. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaiset asiat vaikuttivat oppilaiden (n=28) osallisuuden kokemuksiin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tehtävänä oli kuvata, millaisia käsityksiä ohjaavilla luokanopettajaopiskelijoilla oli oppilaiden osallisuudesta, ja miten heidän näkemyksensä osallisuudesta mahdollisesti poikkesivat oppilaiden subjektiivisista kokemuksista. Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen kahta erilaista avoimia kysymyksiä sisältävää kyselylomaketta. Tämän laadullisen tapaustutkimuksen analyysimenetelmänä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.

Tutkimustulosten mukaan oppilaat mieltävät osallisuuden ja osallistumisen vaikuttamisen mahdollisuudeksi omassa yhteisössään, sekä aktiiviseksi toimintaan osallistumiseksi ja yhteisöllisyydeksi. Oppilaiden osallisuuden kokemuksiin vaikuttivat myönteiset ja kielteiset kokemukset suunnittelusta ja toteutuksesta. Esimerkiksi koettu pätevyys ja autonomia sekä motivaatio toimintaan lisäsivät myönteisiä kokemuksia osallistumisesta. Opiskelijoiden näkemysten mukaan oppilaiden osallisuuteen vaikutti erityisesti oppilaiden oma motivaatio toimintaan. Opiskelijoilta saadusta aineistosta voidaan päätellä, että toiminta oli varsin aikuislähtöistä, ja osallisuus jäi paikoin näennäisosallisuudeksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuukka Hyytinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.