University of Oulu

Toiminta luonnolliseksi osaksi jokaista koulupäivää : LeaDo — uusi innovaatio liikuttaa oppilaita

Saved in:
Author: Sohlo, Tuuli1; Somero, Mia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252087
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sohlo; M. Somero, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus perustuu kiinnostukseemme lisätä liikuntaa ja toiminnallisuutta luonnolliseksi osaksi koulupäivää. Tutkimuksemme kohdistuu uuteen oppimisen innovaatioon, jonka tavoitteena on saada jokainen oppilas innostumaan oppimisesta liikunnan avulla. Monipuolinen LeaDo-oppimiskeskus pyrkii ratkaisemaan ajankohtaisen haasteen oppilaiden yleiskunnon parantamiseksi ja oppimismotivaation lisäämiseksi.

Tutustuimme koulumaailmassa LeaDo-oppimiskeskukseen ja se vaikutti lupaavalta innovaatiolta. Aloimme pohtimaan aihetta opettajien näkökulmasta ja halusimme selvittää lisää sen toimivuudesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenografista tutkimussuuntausta, sillä se sopi tutkimuksessamme parhaiten kuvaamaan opettajien kokemuksista nousevia asioita. Tutkimuskysymyksiksi asetimme 1) Miten LeaDo vaikuttaa oppimismotivaatioon? 2) Mitä taitoja LeaDo kehittää? ja 3) Millaisia kokemuksia opettajilla on LeaDon käytöstä ja hyödyistä?

Tutkimukseemme valikoitui kaksi alkuopettajaa ja LeaDon perustaja, joilla kaikilla on käytössä luokassaan LeaDo-oppimiskeskus. Tutkimuksessa käytimme empiiristä haastattelua. LeaDo on vielä käytössä harvoilla kouluilla ja vaikka haastateltujen määrä tutkimuksessamme on suppea, saimme laadullisesti kattavia vastauksia tutkimuskysymyksiimme.

Tutkimustulokset osoittautuivat pääosin positiivisiksi ja opettajien mukaan LeaDo on lisännyt etenkin motivaatiota, mikä näkyy vahvasti koulutyöskentelytaidoissa. LeaDo kehittää myös muita taitoja, joista huomattavin on liikunnalliset taidot. Opettajien mukaan LeaDo sopii kaikenlaisille oppijoille toiminnallisuutensa kautta ja sen koetaan helpottavan eriyttämistä. Teoriataustamme tukee haastattelussa saatuja vastauksia ja huomasimme niissä paljon yhtäläisyyksiä. Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät motivoivat, tukevat erilaisia oppijoita ja onnistumisen kokemukset tukevat itsetunnon kehittymistä. Liikunnan lisäämisellä on paljon positiivisia vaikutuksia ja se on yhteydessä parempaan koulumenestykseen. Tutkimuksemme kiinnostaa varmasti innovatiivisia opettajia, joille liikunnan lisääminen koulupäivään on tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuuli Sohlo; Mia Somero, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.