University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä peruskoulun liikuntatuntien mielekkyydestä ja kilpailun merkityksestä oppitunneilla

Saved in:
Author: Saloranta, Aappo1; Väinälä, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252098
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saloranta; J. Väinälä, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Liikuntatunnit ja siellä esiintyvä kilpailu herättävät meissä kaikissa jonkinlaisia ajatuksia. Jokaisella peruskoulun käyneellä on omia kokemuksia koululiikunnasta ja ne ovat usein vahvojenkin tunteiden värittämiä. Liikunnan numeroarviointia on julkisessa keskustelussa esitetty poistettavaksi ja kilpailun käyttöä opetusmuotona on kritisoitu. Tämän pro gradun tarkoitus on tutkia luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä peruskoulun liikunnan tunneista ja siellä esiintyneestä kilpailusta. Selvitämme, mikä tekee liikuntatunnista mielekkään ja millainen merkitys kilpailulla oppiaineessa on. Liikuntatuntien mielekkyyttä ja liikuntamotivaatiota tarkastellaan itsemääräämisteorian ja tavoiteorientaatioteorian näkökulmasta, jotka ovat yleisimpiä liikuntatutkimuksessa käytettyjä motivaatioteorioita.

Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluilla viideltä Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijalta lokakuussa 2018. Tutkielma on toteutettu fenomenografisella tutkimusotteella. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja litteroitu teksti pelkistettiin, ryhmiteltiin ja abstrahoitiin ydinhavaintojen selkeyttämiseksi.

Liikuntatuntien mielekkyyden ja sisäisen liikuntamotivaation muodostumisen kannalta tärkeintä oli kolmen sosiaaliskognitiivisen perustarpeen; koetun pätevyyden, autonomian ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden täyttyminen. Opettajan toiminta ja pedagogiset ratkaisut koettiin näiden perustarpeiden täyttymisen kannalta tärkeimmäksi tekijäksi. Kilpailu liikuntatunneilla nähtiin luonnollisena osana liikunnan oppiainetta. Kilpailu koettiin enimmäkseen motivaatiota lisäävänä tekijänä ja se nähtiin mahdollisuutena tunnetaitojen harjoitteluun ja kehittämiseen. Tutkielman havaintojen perusteella kilpailulle on oma paikkansa liikuntatunneilla.

Tutkielman luotettavuutta vahvistaa tutkijatriangulaatio, joka toteutui aineiston keräämisen aikana ja analyysin työvaiheissa. Tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan ne tuovat ilmi tässä tutkielmassa haastateltujen luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä liikuntatunneista ja kilpailusta. Jatkotutkimuksia kilpailusta liikuntatunneilla tarvitaan. Etenkin heikomman liikunnan arvosanan omaavia oppilaita ja heidän liikuntamotivaatioonsa vaikuttavia tekijöitä olisi tärkeää tutkia. Tutkielman otanta jäi pieneksi ja toivottua homogeenisemmäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aappo Saloranta; Juho Väinälä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.