University of Oulu

Alakoulun luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä oppilaan herkkyydestä sekä herkän oppilaan kohtaamisesta

Saved in:
Author: Haverinen, Beatrice1; Tiinanen, Juliska1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252099
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Haverinen; J. Tiinanen, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Keränen, Virve
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Herkkä ihminen prosessoi aistitietoaan syvemmin. Prosessoinnin syvyys ilmenee emotionaalisena reaktiivisuutena ja voimakkaana reaktiona myönteisiin ja kielteisiin tapahtumiin. Syvempi ympäristön havainnointi voi kuormittaa herkkää ihmistä liiallisten ärsykkeiden vuoksi. Piirteen tunnistaminen ja ymmärtäminen on merkittävä osa herkän oppilaan kohtaamista.

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää alakoulun luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä oppilaan herkkyydestä sekä herkän oppilaan kohtaamisesta. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan herkkyyden käsitettä sekä sen yhteyttä temperamenttiin. Lisäksi huomioidaan herkkyyden aiempia tutkimusnäkökulmia sekä avataan opettajan toimintaa pedagogisten ratkaisujen, sensitiivisyyden sekä oppilaan kohtaamisen näkökulmasta. Tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena ja lähestymistapana toimii fenomenografinen tutkimusote. Tutkielmassa on hyödynnetty laajasti niin kotimaisia kuin vierasperäisiä lähteitä. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, jonka kautta vastauksia saatiin 15 kappaletta.

Tutkielman tuloksissa herkkyyden ilmenemiseen liittyen korostuivat tunteiden ilmaisu ja oman tilan tarve. Herkkä oppilas tunnistettiin havainnointikykyyn liittyvistä asioista, kuten aistiherkkyydestä ja sosiaalisen havainnoinnin herkkyydestä. Herkkyyden kohtaamiseen liittyen vastaukset jaettiin pedagogisiin ratkaisuihin, joissa huomioitiin tilalliset ja ajalliset järjestelyt, aistiärsykkeiden minimointi, opettajan sensitiiviset taidot sekä erilaisuuden hyväksyvän ilmapiirin luominen. Sosiaalisissa tilanteissa tukemisen yhteydessä mainittiin edellisten lisäksi ryhmäytymisen tukikeinojen hyödyntäminen.

Tuloksien perusteella vastaajat tunnistavat herkän oppilaan ja tietävät herkkyyden ominaisuuksista sekä toimivista ratkaisuista piirteen kohtaamiseen liittyen. Tämä tutkielma tuo tarvittavaa lisätietoa herkkyyttä koskien ja toimivia keinoja piirteen kohtaamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Beatrice Haverinen; Juliska Tiinanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.