University of Oulu

Lukiosta korkeakouluun : nuorten käsityksiä koulutusvalintaan vaikuttavista tekijöistä

Saved in:
Author: Heikura, Salla-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252101
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Heikura, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Ulvinen, Veli-Matti
Puuronen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Koulutusvalinta voidaan nähdä prosessina, johon vaikuttavat useat eri tekijät. Oman kiinnostuksen merkitys nousee kuitenkin esiin useassa eri tutkimuksessa. Myös erilaiset taustatekijät, kuten oma koulumenestys, sukupuoli tai vanhempien koulutustausta voivat vaikuttaa siihen, missä koulutuspaikassa nuori jatkaa opintojaan. Koulutusvalintaan voi liittyä myös joitain vaikeuksia. Eri vaihtoehtoja voi esimerkiksi olla niin paljon, että valinta on vaikea tehdä usean mielenkiintoisen paikan väliltä. Toisaalta taas tilanne voi olla sellainen, ettei mikään koulutuspaikka tunnu kiinnostavalta.

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee nuorten käsityksiä koulutusvalintaan vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät lukion abiturienttien käsitysten mukaan vaikuttavat koulutusvalintaan, ja millä tavalla nämä tekijät vaikuttavat. Teoreettinen viitekehys käsittelee suomalaista korkeakoulujärjestelmää, korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusta, koulutusvalintaa käsitteenä sekä aiempia tutkimuksia koulutusvalintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma on fenomenografinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty sähköisellä kyselyllä 39 abiturientilta. Aineisto on analysoitu fenomenografista analyysia hyödyntäen.

Tutkimustulokset osoittavat, että koulutusvalintaan vaikuttavat nuorten käsitysten mukaan useat eri tekijät, jotka jakautuvat itsestä lähteviin syihin, statustekijöihin sekä ulkoisiin tekijöihin. Nuoresta itsestä lähtevistä syistä merkittävimmäksi tekijäksi nousi oma kiinnostus haettavaa koulutuspaikkaa kohtaan. Abiturientit hakevat ensisijaisesti koulutuspaikkaan, joka kiinnostaa heitä eniten. Statustekijät liittyvät koulutuksen kautta saavutettaviin asioihin, kuten hyvään palkkaan ja työllistymiseen tulevaisuudessa. Ulkoiset tekijät taas ovat lähtöisin koulutuksen sisältöjen ulkopuolelta. Esimerkiksi koulutuspaikan sijainti tai oma lähipiiri voivat vaikuttaa valinnan tekemiseen. Koulutuksen valintamenetelmien vaikutus nousi esiin merkittävänä tekijänä, koska oman koulumenestyksen nähdään olevan yhteydessä omiin pääsymahdollisuuksiin. Myös korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen vaikutus koulutusvalinnassa näkyi tässä pro gradu -tutkielmassa, vaikka uudistus jatkuu vielä vuoteen 2020 saakka.

see all

Subjects:
Copyright information: © Salla-Maria Heikura, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.