University of Oulu

Opettajien käsityksiä liikunnan lisäämisestä kolmosluokkalaisten matematiikan tunneille

Saved in:
Author: Wentin, Erik1; Wentin, Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252105
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Wentin; I. Wentin, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Harmoinen, Sari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassamme kuvataan opettajien käsityksiä liikunnan lisäämisestä kolmosluokkalaisten matematiikan tunneille. Tutkielmamme tarkoitus on tuoda esiin opettajien käsityksiä oppitunnin aikaisen liikkumisen vaikutuksesta oppilaan oman toiminnan ohjaukseen, oppimistavoitteiden saavuttamiseen sekä oppilaan asenteisiin ja emootioihin koulutyössä. Lisäksi tutkielmamme käsittelee opettajien käsityksiä oppitunnin aikaisen liikunnan vaikutuksesta opettajan työhön.

Laadullinen tutkimuksemme toteutettiin osana LIKES-tutkimuskeskuksen Liikkuvaa matikkaa -interventiotutkimusta, jossa kolmosluokkalaisten matematiikan tunneille lisättiin liikuntaa yhdeksän viikon ajan. Tässä tutkimuksessa informantteina toimivat kolmosluokkalaisten opettajat. Tutkimusaineistomme kerättiin haastattelemalla kahden oppilasryhmän opettajia. Tutkimuksen ajan toisessa oppilasryhmässä matematiikkaa opetettiin osittain liikunnan avulla ja toisessa oppilasryhmässä matematiikan tunneille oli sisällytetty liikuntabreikkejä eli taukoliikuntaa.

Opettajien kokemus oli, että oppitunnin aikainen liikunta vaikuttaa pitemmällä aikavälillä myönteisesti oppilaan oppimiseen. Liikunta enemmän ärsykkeitä sisältävänä toimintamuotona haastoi oppilaita suuntaamaan tarkkaavaisuuden oppiaineen kannalta merkittäviin asioihin. Oppitunnin aikaisen intensiivisen liikkumisen jälkeen oppilaat pystyivät kuitenkin paremmin keskittymään omatoimisiin matematiikan tehtäviin. Oppitunnin aikaisella liikkumisella nähtiin olevan hetkellisiä vaikutuksia oppilaan myönteisiin emootioihin ja pitemmällä aikavälillä oppilaan asenteisiin matematiikkaa kohtaan. Tulosten mukaan opettajankoulutuksella ja täydennyskoulutuksella on mahdollista vaikuttaa toiminnallisen opetuksen toteutumiseen koululuokissa. Liikkumisen toteutuminen oppitunnilla koettiin olevan kiinni myös opettajan asenteista ja harrastuneisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erik Wentin; Iiris Wentin, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.