University of Oulu

Luokanopettajien käsityksiä katsomusten yhdenvertaisuuden toteutumisesta alakoulussa

Saved in:
Author: Jussila, Jesse1; Nurmivuori, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252123
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jussila; L. Nurmivuori, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Välitalo, Riku
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma käsittelee luokanopettajien käsityksiä katsomusten yhdenvertaisuudesta alakoulussa. Katsomukset koulukontekstissa ovat herättäneet keskustelua läpi suomalaisen koulun historian aina nykypäivään saakka. Katsomusten yhdenvertainen kohtelu nousee ajoittain julkiseen keskusteluun, etenkin kristillisten juhlapyhien kynnyksellä, koskien muiden kuin katsomukseltaan evankelisluterilaisten oppilaiden huomiointia koulun tilaisuuksien järjestämisessä. Mielenkiinto tutkielman aiheeseen syntyi julkisen keskustelun seuraamisen pohjalta. Aiempaa tutkimusta aihepiirin parissa on tehty verrattain vähän, eikä luokanopettajien käsityksiä ole aiemmin kyseisestä aiheesta kartoitettu.

Tällä fenomenografisella tutkimusotteella toteutetulla kvalitatiivisella kasvatustieteen pro gradu -tutkielmalla haettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin: Kuinka luokanopettajat käsittävät katsomusten yhdenvertaisuuden toteutuvan alakoulussa? ja Millaista yhteistyötä alakoulut harjoittavat koulun ulkopuolisten katsomuksellisten toimijoiden kanssa? Tutkimuksen viitekehys tarkastelee katsomusten ja koulun suhteen historiaa, nykytilaa ja katsomusopetuksen tulevaisuuden skenaarioita sekä aiheen kannalta olennaisia juridisia säädöksiä ja päätöksiä. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella tunnetulla alakoulun opettajien sosiaalisen median foorumilla. Tutkimukseen vastasi 22 luokanopettajaa eri puolilta Suomea. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Vaikka vastaajien lukumäärän tai aineistonkeruumenetelmän myötä tutkimusta ei voida pitää luotettavuuden suhteen merkittävänä ja yleistettävänä, on määrällisesti edustetuimmista käsityksistä todennettavissa suuntaviivoja, jotka mahdollisesti toistuvat suuremmallakin otannalla.

Tuloksista havaitaan, että noin 55 % vastaajista käsitti, etteivät eri katsomukset ole yhdenvertaisessa asemassa alakoulussa. Pääosin yhdenvertaisuuden käsitettiin jäävän toteutumatta evankelisluterilaisen katsomuksen painottumisen ja normittamisen johdosta. Vastaajista 59 % ei pitänyt nykyistä katsomukseen perustuvaa jaottelua katsomusopetuksessa toimivana ratkaisuna ja 40 % vastanneista toi esille tarpeen yhteiselle katsomusaineelle. 86 % vastaajien kouluista on yhteistyössä katsomuksellisen toimijan kanssa, evankelis-luterilaisen seurakunnan ollen poikkeuksetta yksi yhteistyötahoista. Yleisimpiä yhteistyömuotoja ovat aamunavaukset ja kirkolliset jumalanpalvelukset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jesse Jussila; Lauri Nurmivuori, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.