University of Oulu

”Muut piirteli niitä kokonaisia perheitä.” : ajatuksia lapsuudessa koetusta vanhempien avioerosta, tuesta ja selviytymisestä

Saved in:
Author: Sivonen, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252124
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Sivonen, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tarkastelee kertomuksia lapsena koetuista vanhempien avioeroista. Tavoitteena on kuvata asioita, jotka lapsi kokee muuttuvassa elämäntilanteessa kannattelevina ja tukea antavina tekijöinä. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat lapsen omat keinot ja toimintamallit, jotka edistävät lapsen sopeutumista sekä asiat, joilla on negatiivinen vaikutus lapsen sopeutumiselle ja selviytymiselle. Avioerojen määrä on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, kuten myös tietoisuus lapsen tasapainoisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen tärkeydestä. Lapsen edun mukaista on, että vanhemmat, kasvattajat ja opettajat tiedostavat, mitä kaikkea lapsi käy muuttuvan perhetilanteen keskellä läpi, millä tavoin muutos voi lapsessa näkyä ja kuinka he voivat lasta parhaiten auttaa.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat käsitteet avioero ja kriisi. Avioero ilmiönä on käynyt läpi suuria muutoksia niin asenteiden kuin juridisten seikkojen suhteen, jonka vuoksi myös kokemukset tuesta ja kannattelevista tekijöistä ovat omille ajanjaksoilleen tyypillisiä sekä keskenään erilaisia. Muutoksista huolimatta perheen hajoaminen on lapselle kriisin kaltainen kokemus, joka usein herättää lapsessa kriisikäyttäytymiselle tyypillisiä tuntemuksia ja toimintamalleja.

Tutkimus on narratiivinen, ja aineisto on tuotettu kerronnallisen haastattelun menetelmin. Kuusi haastateltavaa kuvaavat lapsuudessaan kohtaamaansa vanhempien avioeroa kertoen kokemuksia selviytymisestä, kannattelevista ja hajottavista tekijöistä sekä saadusta tuesta tai sen puuttumisesta. Aineiston analyysitapa on narratiivien analyysi. Kertomuksista muodostui kaksi pääteemaa: lapsen sisäinen maailma ja lasta ympäröivä maailma. Pääteemojen alle muodostuneet alateemat kuvaavat lasta kannattelevia ja haavoittavia tekijöitä avioerotilanteessa.

Omien kokemusten puuttuessa toisten henkilöiden kokemuksiin perehtyminen kertomusten kautta voi auttaa kasvattajaa tai opettajaa ymmärtämään ja tukemaan haastavassa elämäntilanteessa olevaa lasta. Kertomuksista välittyi vahvasti lasta ympäröivien ihmisten osuus sopeutumisessa. Tutkimustulokset lisäävät lapsen kanssa toimivien aikuisten tietoisuutta lapsen kokemusmaailmasta ja antavat työkaluja elämänmuutoksen keskellä olevan lapsen kohtaamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Sivonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.