University of Oulu

Kirjallisuuskasvatuksen merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajien tulkitsemana esiopetuksessa

Saved in:
Author: Partanen, Laura1; Reipakka, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252127
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Partanen; H. Reipakka, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskasvatuksen merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajien tulkitsemana esiopetuksessa. Päätutkimuskysymykseksi muodostui: ”mikä on kirjallisuuskasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta?” Lisäksi tutkimus jäsentyi seuraavien alatutkimuskysymyksien kautta: ”minkälaista kirjallisuuskasvatusmateriaalia varhaiskasvatuksen opettajat hyödyntävät esiopetuksen arjessa? ja ”millaisia merkityksiä kirjallisuuskasvatuksella on varhaiskasvatuksien opettajien tulkintojen mukaan lapsen kehitykselle ja oppimiselle?”

Tutkimus on toteutettu mixed methods -lähestymistavalla, joka yhdistää laadullisen ja määrällisen metodologian. Määrällinen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon saatiin vastaus 28 varhaiskasvatuksen opettajalta. Tämän lisäksi haastateltiin viittä varhaiskasvatuksen opettajaa. Aineiston analyysi tapahtui teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Teoria rakentuu ydinkäsitteen kirjallisuuskasvatus ympärille, jossa painottuu erityisesti pedagoginen käyttö sekä opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus. Otamme tutkimuksessa huomioon myös esiopetusta ohjaavat asiakirjat kirjallisuuskasvatuksen näkökulmasta. Esimerkiksi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Jotta nämä taidot kehittyvät, lapsi tarvitsee avukseen opettajan lukemisen mallia ja rikasta tekstiympäristöä, jonka kirjallisuuskasvatuksen käyttö voi parhaimmillaan tarjota. Kirjallisuuskasvatuksen käsitettä ei kuitenkaan suoraan mainita kyseisessä asiakirjassa, joka voi osittain vaikuttaa tuloksissa esiin nousseeseen käsitteen vierauteen, vaikka sen merkitys koettiinkin vahvana.

Kirjallisuuskasvatuksen käyttöä haastaa tulosten mukaan lasten vähentynyt kiinnostunut lukemista ja kirjallisuutta kohtaan. Tutkimustuloksista kuitenkin ilmenee, että kirjallisuuskasvatuksella katsotaan olevan tärkeä merkitys esiopetuksessa ja sitä käytetään monipuolisesti, säännöllisesti sekä pedagogisesti; lisätietoisuutta, materiaalia sekä koulutusta tulisi kuitenkin olla tarjolla enemmän.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Partanen; Henna Reipakka, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.