University of Oulu

Varhaiskasvatuksen laatu päiväkodin lapsiryhmässä työskentelevien kasvattajien käsityksissä

Saved in:
Author: Parkkila, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252133
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Parkkila, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille päiväkodin lapsiryhmässä työskentelevien kasvattajien käsityksiä varhaiskasvatuksen laadusta sekä laatua edistävistä ja estävistä tekijöistä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mistä tekijöistä varhaiskasvatuksen laatu muodostuu päiväkodin lapsiryhmässä työskentelevien kasvattajien käsityksissä, 2) Mitkä tekijät kasvattajien käsityksen mukaan edistävät ja mitkä tekijät estävät laadun toteutumista päiväkodin lapsiryhmässä.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty kyselylomakkeella joulukuussa 2018 Facebookin varhaiskasvattajan materiaalipankki-ryhmässä. Lomake sisälsi avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastaamisen edellytyksenä oli, että vastaaja työskentelee tällä hetkellä päiväkodin lapsiryhmässä kasvatusvastuullisena. Olen kiinnostunut nimenomaan kasvattajien käsityksistä, joten olen aineistoanalyysissa käyttänyt fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa varhaiskasvatuksen laatututkimus, joka painottuu aikaisempaan suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun tutkimukseen. Aineiston analyysi pohjautuu laadun arviointi päivähoidossa -malliin.

Kasvattajien käsitykset laadukkaasta varhaiskasvatuksesta olivat melko yhteneviä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi. Tässä tutkimuksessa vahvasti esiin nousi kasvattajan oma toiminta, se mitä kasvattaja voi tehdä, tukeakseen lapsen hyvinvointia. Kasvattajan toimintana ryhmässä vaikuttaa työyhteisön toimivuus, päiväkodin johtajuus, henkilökunnan koulutus sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Näihin vaikuttaa varhaiskasvatuksen puitetekijät, eli resurssit, joilla varhaiskasvatus toimintaa voidaan toteuttaa. Ulkoiset raamit toiminalle ja minimivaatimuksen varhaiskasvatuksen laadulle, asettaa varhaiskasvatuksen vaikuttavuustekijät eli varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asetukset, yhteiskunnalliset arvot sekä varhaiskasvatukseen suunnattu raha. Laadukasta varhaiskasvatusta edistää riittävä resurssointi varhaiskasvatukseen kasvaneiden vaatimusten myötä. Tällä hetkellä kasvattajat kokevat, että vaatimukset ja puitteet eivät kohtaa toisiaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Parkkila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.