University of Oulu

Luokanopettajaksi valmistunut tulevaisuuden tekijänä peruskoulun ulkopuolisessa työelämässä : ammatti-identiteetin muutos koulutuksen aikana

Saved in:
Author: Kuivala, Arttu1; Saviluoto, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252138
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kuivala; V. Saviluoto, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (2018) selvityksen mukaan opettajaksi opiskelevista jopa joka viides pohtii siirtyvänsä muihin kuin opettajan tehtäviin. Osa ei ainoastaan harkitse tätä vaihtoehtoa, vaan lopulta päätyy muualle töihin. Tulevaisuudessa opiskelijoiden työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle on yksi yliopistojen rahoitusperuste (OKM 2019). Siksi koulutuksen kannalta olisi tärkeää, että koulutukseen valitaan opettajaksi soveltuvia, heitä tuetaan koulutuksen aikana niin opettajaksi kasvamisessa kuin työhön siirtymisessä sekä se, että opettajaksi opiskelevat myös suuntautuvat koulutustaan vastaavalle alalle.

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ymmärtää, miksi luokanopettajaksi valmistuneilla henkilöillä on koulutuksen aikana syntynyt ajatus peruskoulun ulkopuoliseen työelämään siirtymisestä ja miten he lopulta ovat sinne päätyneet. Tässä tutkimuksessa syitä siirtymiselle on tutkittu ammatti-identiteetin uudelleen määrittelyn kautta. Ilmiötä lähestytään opettajan ammatti-identiteetin, työuran muutosprosessin sekä opettajien alanvaihdon näkökulmista. Tutkimuksessa kysytään, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet ajatukseen peruskoulun ulkopuoliseen työelämään siirtymisestä ja tarpeen ammatti-identiteetin uudelleen määrittelylle. Lisäksi kysytään, millaisia toimenpiteitä uudelleen määrittely on synnyttänyt yksilöiden toiminnassa ja tunnistetaan yhtäläisyyksiä henkilöiden ammatti-identiteetin uudelleen määrittelyprosessista.

Tämän laadullisen tutkimuksen narratiivinen aineisto on kerätty Webropol-kyselyllä 13 luokanopettajaksi valmistuneelta henkilöltä, jotka ovat heti valmistumisen jälkeen siirtyneet peruskoulun ulkopuoliseen työelämään. Aineiston analyysi toteutettiin jatkuvan vertailun menetelmää ja sisällönanalyysia soveltaen QSR NVivo -analyysityökalulla.

Tutkimuksen ensimmäisenä tuloksena on ammatti-identiteetin muutosta eli uudelleen määrittelyä kuvaava kategoriamalli, joka osoittaa, että ammatti-identiteetin muutokseen vaikuttavat niin opettajan ammatti-identiteetistä poispäin työntäviä kuin uutta ammatti-identiteettiä kohti vetäviä tekijöitä. Näiden tekijöiden seurauksena yksilöiden toiminnassa on syntynyt erilaisia toimenpiteitä, kuten tuen hakemista sosiaalisesta ympäristöstä, osaamisen laajentamista sekä toiminnan suuntaamista opettajan ammatin ulkopuolelle. Tutkimuksen toisena tuloksena kategoriamallin pohjalta on tunnistettu kolme eri muutostyyppiä: 1) Aktiiviset toimijat 2) Tukea tarvitsevat 3) Ajautuneet moniosaajat. Muutostyypit kuvaavat, miten eri tavoin ammatti-identiteetin muutos ilmenee eri muutostyyppiin kuuluvilla henkilöillä.

Tutkimus auttaa ymmärtämään ammatti-identiteetin uudelleen määrittelyyn johtaneita tekijöitä, niiden aiheuttamia toimenpiteitä, sekä henkilöiden toimintaa tässä prosessissa. Tuloksia hyödyntämällä voidaan vaikuttaa niin koulutuksessa kuin mahdollisesti myöhemmin opettajan ammatissa syntyviin alanvaihtopohdintoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Kuivala; Ville Saviluoto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.