University of Oulu

Yliopisto-opiskelijoiden tietotyötaitojen oppiminen kohteellisen työskentelyn avulla kandidaattivaiheen kursseilla

Saved in:
Author: Seikkula, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252143
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Seikkula, 2019
Publish Date: 2019-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Mertala, Pekka-Oskari
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yliopisto-opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimista kandidaattivaiheen kursseilla. Tietotyötaidoilla tarkoitetaan yleisiä taitoja, joita ihminen tarvitsee työelämän lisäksi erilaisissa tilanteissa, missä ratkaistaan avoimia ongelmia yhteistyössä. Oppimista tarkastellaan tässä tutkimuksessa kohteellisen työskentelyn avulla. Kohteellisen työskentelyn taustalla on tiedonluomismetaforan (Paavola & Hakkarainen 2005) näkemys oppimisesta. Tiedonluomismetafora korostaa yksilöoppimisen ja yhteisöllisen oppimisen lisäksi jonkin uuden konkreettisen tuotoksen ja uuden tiedon luomista osana oppimisprosessia.

Tutkimuksen aineisto (N=401) on kerätty suomalaisesta yliopistosta ja se koostuu kandidaattivaiheen opiskelijoista oikeus- ja kasvatustieteen kursseilta. Aineisto on kerätty tietokäytäntökyselyä (Muukkonen et al. 2017) käyttäen ja tutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä tutkimuksena. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitä tietotyötaitoja opiskelijat itse arvioivat oppineensa, työkokemuksen merkitystä tietotyötaitojen oppimiselle ja opiskelijoiden oma näkemys opiskelusta, joka sisälsi kohteellista työskentelyä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oikeus- ja kasvatustieteen opiskelijoiden tietotyötaitojen oppimisessa on löydettävissä eroavaisuuksia. Eroja voi selittää esimerkiksi kurssien erilaiset työskentelytavat ja arviointi. Työkokemuksen osalta ero kaikkien opiskelijoiden välillä on merkittävä mittarin kohdalla, joka mittaa monialaista yhteistyötä. Opiskelijat kokivat positiivisimmaksi asiaksi kursseilla yhteistyön ja harmittavimmaksi epäselväksi jääneet tehtävänannot ja liian suuret ryhmäkoot tehokkaalle ryhmätyöskentelylle.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa tietotyötaitojen oppimisesta oikeus- ja kasvatustieteen opiskelijoiden osalta. Työkokemuksen mahdollista merkitystä taitojen oppimiselle ei ole käsitelty aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimus pyrkii selvittämään, mitä mieltä opiskelijat ovat kohteellista työskentelystä sisältävästä opetuksesta, joka voi auttaa tulevaisuudessa myös opetuksen kehittämisessä.

University students’ learning of knowledge work competence with object-bound collaboration during bachelor’s degree courses

Abstract

The aim of this research is to study university students’ learning of knowledge work competence during bachelor’s degree courses. Knowledge work competence can be defined as general competence that people need in working life and in other situations where people need to solve open-ended problems in collaboration. Learning in this study is examined as object-bound collaboration. Object-bound collaboration is based on the knowledge creation metaphor (Paavola & Hakkarainen 2005) of learning. The knowledge creation metaphor emphasizes the creation of concrete objects in addition to individual learning and participation.

In this research the data (N=401) was collected from a Finnish university and it consisted of bachelors degree students from law studies and educational sciences. Data was collected by using Collaborative Knowledge Practices questionnaire (Muukkonen et al. 2017) and the research was conducted as a mixed-method research. With the research questions the goal was to find out what competence the students self-assess that they learned during their courses, the possible effect of previous job experience for learning these skills and students’ own experiences of the courses and studying by object-bound collaboration.

The results show that there were differences in learning of knowledge work competence between law students and educational science students. The differences can be explained for example with courses’ different methods for studying and evaluation. As far as job experience is concerned, the difference between students was statistically significant for scale that measured interdisciplinary collaboration and communication. Students found collaboration as the most positive quality of the course and the most distressing qualities were unclear instructions for the assignments and too large group sizes for effective collaboration.

The research offers new information of learning of the knowledge work competence for law and educational science students. The possible effect of job experience hasn’t been researched before. Research also tries to find out how students feel about object-bound collaboration which can help develop this kind of teaching in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Seikkula, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.