University of Oulu

Aineenopettajien näkemyksiä koulupäivän aikaisesta liikunnasta yläkoulussa

Saved in:
Author: Lastuvirta, Sampo1; Seppänen, Aliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252149
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lastuvirta; A. Seppänen, 2019
Publish Date: 2019-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Loukkola, Niina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Suomalaisessa yhteiskunnassa arkiliikunta on vähentynyt ja istuminen on lisääntynyt. Erityisenä huolenaiheena on liikkumistottumusten väheneminen iän myötä. Yläkoululaiset liikkuvat huomattavasti vähemmän kuin alakoululaiset. Alakoululaiset suhtautuvat koulupäivän aikaiseen liikuntaan myönteisemmin kuin yläkoululaiset. Tämän takia yläkoulujen toimintakulttuuria tulisi kehittää entistä aktiivisemmaksi. Liikunnan pitäisi näyttäytyä luonnollisena osana yläkoulujen toimintakulttuuria.

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella yläkoulujen koulupäivän aikaista liikuntaa yläkouluopettajien näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia käytänteitä yläkouluilla on oppituntien ulkopuolisen liikunnan toteutumisesta. Tämän lisäksi tutkielmassa kuvataan, mitkä tekijät vaikuttavat liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumiseen yläkoulussa. Tutkimusaineisto on kerätty Oppimista liikkumalla -hankkeessa, jonka yhtenä tarkoituksena on kehittää yläkoulujen liikunnallista toimintakulttuuria linjassa Liikkuva koulu -toiminnan kanssa. Tutkimusaineisto koostuu taito- ja taideaineiden opettajien videoiduista ryhmäkeskusteluista (n=14), joissa opettajat esittelivät omien koulujensa liikunnallista toimintakulttuuria. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto on analysoitu sisällönanalyysin menetelmiä hyödyntäen.

Tutkimustulosten mukaan yläkouluissa toteutetaan oppituntien ulkopuolisesta liikunnasta välituntiliikuntaa sekä muuta koulupäivän aikaista liikuntaa monipuolisesti. Opettajien kommenteista ilmeni liikuntakerhojen vähäisyys. Positiivisesti oppituntien ulkopuoliseen liikuntaan vaikuttaa toiminnallinen piha, motivoiva välineistö, välituntiliikuttajat ja koulun liikuntamyönteisyys. Pitkäjänteisyydellä ja sitoutumisella nähtiin olevan tärkeä merkitys liikunnallisen toimintakulttuurin toteutumisessa. Liikuntakerhotoiminnan vahvistamisella voitaisiin lisätä koulupäivän aikaista liikuntaa. Myös toimintaan houkuttelevat ulkovälitunnit sisällä vietettyjen välituntien sijaan lisäisivät oppilaiden aktiivisuutta. Kouluissa tarvitaan keinoja henkilökunnan sitouttamisessa aktiivisemman toimintakulttuurin saavuttamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Lastuvirta; Aliina Seppänen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.