University of Oulu

Perheen ja työn yhteensovittaminen : toimijuus ja arjen rutiinit hengellisen työn tekijöillä

Saved in:
Author: Kupsala, Anna-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252150
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Kupsala, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa kuvataan niitä arkielämän rutiineja, joita yksilö rakentaa helpottaakseen työn ja perheen yhteensovittamista. Keskeistä tutkimuksessa on havainnoida yksilön toimijuutta sekä miten toimijuus tulee esille arkielämässä. Tutkimuksessa haetaan vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen: miten yksilö kuvaa omasta näkökulmastaan hyödyllisiä rutiineja työn ja perheen yhteensovittamisessa, mitkä tekijät yksilö kokee ohjaavan rutiinien rakentamista sekä millaisia toimintamalleja voitaisiin kehittää, jotta yksilö kokisi työn ja perheen yhteensovittamisen helpommaksi. Tutkimuksen teoreettinen tausta on kulttuurihistoriallinen teoria ja työn ja perheen yhteensovittamista tarkastellaan subjektitieteellisestä näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu viidestä haastattelusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työajattomalle työntekijälle. Tutkimusmetodi on Grounded Theory, joka on aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä, jossa aineistoa kiteytetään jatkuvan vertailun menetelmällä ydinkategorioihin. Nämä ydinkategoriat tiivistävät yksilön toimijuuden tavat. Ydinkategoriat myös kuvaavat niitä perustava laatuisia sosiaalisia prosesseja, joiden avulla yksilö järjestelee arkielämää kyetäkseen yhdistämään työ- ja perhe-elämän näyttämöt.

Keskeisimmäksi työn ja perheen yhteensovittamista helpottavaksi arkielämän rutiiniksi kuvailtiin arjen hallinta, joka rakentuu aikataulujen ja tukiverkostojen organisoinnista sekä työn ja perheen välisen rajapinnan hallinnasta. Arkielämän rutiinien rakentamista ohjaavat yksilön toimijuuteen liittyvät tekijät, kuten organisointi- ja joustamiskyky. Myös perheeseen ja työorganisaation henkilöstöjohtamiseen liittyvät tekijät vaikuttavat niihin mahdollisuuksiin, joilla yksilö rakentaa arjen rutiineja elämän eri näyttämöillä. Tämän tutkimuksen valossa työn ja perheen yhteensovittamisen kehittämisessä keskeistä on yksilön itseymmärrys omasta arkielämästään. Tärkeää on myös toimijuuden vahvistaminen, jonka avulla hän johtaa yhteen eri elämän kontekstit. Tutkimustuloksien perusteella yksilöt tarvitsevat enemmän neuvontaa ja ohjausta työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista omassa arkielämässään.

Family and work reconciliation : the agency and the routines in the conduct of everyday life with spiritual workers

Abstract

This research describes the routines in the conduct of everyday life, which make it easier for an individual to reconcile work and family. The purpose of the research is to observe the employee’s agency and how it comes up in her/his conduct of everyday life. This research seeks answers to three questions: how the individual describes from his / her point of view useful routines for reconciling work and family, which factors an individual feels to control routine construction and what kind of models could be developed to make it easier for the individual to reconcile work and family? The theoretical background is a cultural-historical theory and work-family reconciliation is examined from a subject-oriented perspective. The reference group is the workers in the Evangelical Lutheran Church of Finland with irregular working hours. The research method is Grounded Theory, a data-driven method, in which the research material is crystallized by the method of continuous comparison to the main categories. These main categories summarize how the individual’s agency works. The main categories also describe the basic social processes that help the individual organize everyday life to combine the stages of work and family.

The most important routine for work-family reconciliation is the control of everyday life, which is based on the organization of timetables and support networks as well as the control of work and family border. Creating routines for everyday life is guided by factors related to individual agency, such as organization skills and flexibility. The family and human resource management factors also affect the way in which the routines are built in the conduct of everyday life. The key to developing work-family reconciliation is self-understanding of one’s own conduct of everyday life and to strengthen the individual’s agency to be able to lead together different life contexts. Based on the research results, individuals would need more advice and guidance on the possibilities of reconciling work and family in their daily lives.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maija Kupsala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.