University of Oulu

Yläkoululaisten näkemyksiä opettajan vuorovaikutuksellisesta toiminnasta luottamuksen kannalta

Saved in:
Author: Leinonen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252154
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leinonen, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus selvittää yläkouluikäisten oppilaiden näkemyksiä opettajan vuorovaikutuksellisesta toiminnasta luottamuksen kannalta. Tavoitteena on saada selville, miten oppilaat arvioivat luottamusta opettajaa kohtaan, sekä opettajan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja kuinka se vaikuttaa oppilaan ja opettajan väliseen luottamukseen. Lisäksi tutkimuksessa avataan näkökulmia koulussa koettuun viihtymiseen ja hyvinvointiin luottamuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Teknologian kehittyminen on vaikuttanut ihmisten vuorovaikutusmaailmaan ja tätä kautta myös luottamussuhteiden rakentumiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelma kuitenkin erityisesti painottaa sosiaalisten taitojen merkitystä, joten luottamus- ja vuorovaikutussuhteiden analysointi on myös hyvin ajankohtaista. Lisäksi koulu toimii nuorelle merkittävänä sosiaalisen pääoman lähteenä, joten myös se huomioiden on kyseiseen aihepiiriin syventyminen varsin tärkeää. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää opettajien vuorovaikutustaitojen kehittämisen tukena, tai pohdittaessa syitä ja mahdollisuuksia sujuvamman vuorovaikutuksen sekä luottamuksen rakentamiseksi.

Tutkimus toteutettiin kainuulaisella yhtenäiskoululla vuodenvaihteessa 2018–2019. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmentoista oppilaan kokemuksista ja näkemyksistä, jotka kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavina henkilöinä toimivat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset pojat ja tytöt. Teemahaastattelujen analysoinnissa käytettiin laadulliselle tutkimukselle ominaista perusmenetelmää, sisällönanalyysia. Haastatteluaineistot analysoitiin aineistolähtöisesti luokittelemalla ne luottamuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen aihekokonaisuuden kautta eri teemoihin.

Tutkimuksessa selvisi, että opettajan luotettavuutta ja tätä kautta luottamusta rakennetaan pitkälti opettajan henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta. Tutkimusaineistosta nousivat esiin käyttäytymisen luotettavuuden, lähestyttävyyden ja avoimuuden, hyväluontoisuuden sekä ammatillisen osaamisen teemat. Ominaisuudet ohjaavat opettajan päivittäistä koulutyöskentelyä, ja näin ollen niissä menestyminen voi joko edistää tai purkaa luotettavaa vaikutelmaa, jolla taas on yhteys luottamuksen muodostumiseen. Lisäksi luottamuksellisilla kontakteilla ja toimivalla vuorovaikutuksella edistetään oppilaiden kokemaa viihtymistä koulussa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppiaineiden välille voi muodostua viihtyvyyseroja opettajien suuren vaihtuvuuden vuoksi, mikä näkyy erityisesti perusopetuksen yläluokkien arjessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Leinonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.