University of Oulu

Erityisherkkä lapsi varhaiskasvatuksen ryhmätilanteissa

Saved in:
Author: Tuovila, Laura-Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252155
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-K. Tuovila, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani käsittelee erityisherkkyyttä temperamentin ja herkkyyden käsitteiden kautta. Pyrin tuomaan tutkimuksessani esiin, mitä erityisherkkyyden ominaispiirteet ovat ja miten ne voivat näkyä lapsen käytöksessä, erityisesti ryhmätilanteissa. Toteutin tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Kandidaatintutkielmani kuvailee erityisherkkyyttä Elaine N. Aronin käsitteen ”highly sensitive person” kautta ja alan tutkimusartikkeleiden avulla. Erityisherkkyys on synnynnäinen kyky tehdä ympäristöstään tarkkoja havaintoja ja käsitellä ja punnita havaintoja syvällisesti ennen toimintaa. Noin 15–20 prosenttia ihmisistä on erityisherkkiä. Erityisherkkyydestä käytetään tutkimuskirjallisuudessa myös nimitystä ”aisti- ja tunneherkkyys” (SPS, sensory processing sensitivity). Erityisherkkyys nähdään temperamentinpiirteenä eikä sitä pidä sekoittaa aistitiedon käsittelyn häiriöihin (SPD, sensory processing disorder) tai sensorisen integraation häiriöihin (SID, sensory integration disorder).

Erityisherkän ihmisen aistitiedon kerääminen ja käsittely tapahtuu osittain tai kokonaan tiedostamatta. Erityisherkän ihmisen aistit eivät ole tarkempia, vaan ärsykkeiden käsittely on syvällisempää. Jatkuva ärsykkeiden tulva voi johtaa ylivirittäytymiseen, jolloin ihminen uupuu helposti. Erityisherkkyydelle tyypillisistä ominaisuuksista voidaan käyttää lyhennettä EVÄS. Se toimii muistisääntönä emotionaalisesta reaktiokyvystä sekä empatiasta, vivahteiden vaistoamisesta, ärsykkeiden liiallisuudesta ja syvällisestä käsittelystä. Lapsilla nämä näkyvät esimerkiksi hitautena tehdä päätöksiä tai ryhtyä uuteen toimintaan, kykynä huomata pienetkin muutokset ja yksityiskohdat, kaikkien tunteiden kokemisena voimakkaasti tai ärsyketulvasta uupumisena ja ylivirittäytymisenä. Ylivirittäytyneenä lapsi tarvitsee rauhaa ja lepoa.

Lapsen sosiaalisen kyvykkyyden lähtökohdat ovat synnynnäisiä ja näin sidoksissa hänen temperamenttiinsa ja persoonallisuuden piirteisiinsä. Synnynnäiset ominaisuudet eivät määrää sosiaalisten taitojen kehittymistä, sillä ne tulevat oppimalla. Sosiaaliselle kehittymiselle on oleellista, että lapsi on tekemisissä toisten lasten kanssa. Ystävyyssuhteiden kautta lapsi saa sellaisia taitoja, jotka auttavat oppimisessa ja kehityksessä, sekä hän saa emotionaalista ja kognitiivista tukea. Ryhmä itsessään ei ohjaa lasta sosiaaliseksi, vaan vahvistaa lapsen alkuperäistä käytöstä. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea harjoitellessaan sosiaalisia taitoja ja pystyäkseen tasaamaan ryhmätilanteiden aiheuttaman stressireaktion ja kortisolin nousun. Aikuisen tuella lapsi oppii säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään. Erityisherkän lapsen ylivirittäytymistä voidaan säädellä ympäristön ratkaisuilla, aikuisen toiminnalla sekä lapsen oman itsesäätelyn vahvistamisella.

Highly sensitive child in the group situations of early childhood education

Abstract

This bachelor’s thesis focuses on sensory processing sensitivity through the concepts of temperament and sensitivity. This research is trying to identify which are the characteristics of sensory processing sensitivity and how they can appear in a child’s behavior, especially in group situations. The research is conducted as a descriptive literature review.

The concept of sensory processing sensitivity is described with the help of the research articles in the field and through Elaine N. Aron’s concepts of “highly sensitive person” (HSP) and “highly sensitive child”. Sensory processing sensitivity is an innate ability to make accurate observations on your environment and to process and weigh your observations deeply before action. About 15–20 percent of the people have this ability. Sensory processing sensitivity is seen as a temperament trait and should not be confused with sensory processing disorder (SPD) or sensory integration disorder (SID).

For a highly sensitive person collecting and processing sensory information is partially or completely an unconscious action. The senses of a highly sensitive person are not more precise but the processing of the stimuli is more profound. Continuous flooding of stimuli can lead the person to be overwhelmed and making the person to exhaust easily. Characteristics of the sensory processing sensitivity can be abbreviated DOES. It acts as a memory rule for depth of processing, overarousability, emotional intensity and sensory sensitivity. In children, for example, these appear as a slow decision making or slowness to take new action, ability to notice minor changes and details, experiencing all emotions strongly and exhaustion or being overwhelmed by the flood of stimuli. When being exhausted and overwhelmed, the child needs peace and rest.

The basis of child’s social ability is innate and thus bound to his temperament and personality traits. The innate traits do not determine the development of social skills as they come by learning. For social development it is essential that the child is involved with other children. Trough friendships, the child gets emotional and cognitive support. The group itself does not guide the child in to being social, it strengthens the child’s initial behavior. The child needs support from an adult to practice social skills and to counterbalance the stress reaction and cortisol rise caused by the group situations. With the help of an adult the child learns to regulate his feeling and behavior. The overarousability of a highly sensitive child can be regulated by environmental solutions, the way the adult acts, and strengthening the child’s self-regulation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura-Karoliina Tuovila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.