University of Oulu

Tekniset työt ja matematiikka : vaikuttaako teknisten töiden valinnainen yläkoulussa matemaattiseen osaamiseen ja miksi?

Saved in:
Author: Öster, Daisy1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905252157
Language: Finnish
Published: Oulu : D. Öster, 2019
Publish Date: 2019-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Peltonen, Jouni
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin työtä tehdessäni löysin useita tutkimuksia ja kirjoituksia, joissa kerrottiin kuinka teknisten töiden tekeminen edesauttaa matemaattista ymmärtämistä. Tästä syystä tutkin nyt teknisen käsityön valinnan yhteyttä koulumenestykseen matematiikassa.

Keräsin sähköpostitse pyytämällä pohjoispohjanmaan alueen useilta kouluilta yhdeksäsluokkalaisten poikien matematiikan, biologian, äidinkielen ja englannin numerot, sekä teknisen käsityön numeron, mikäli heillä oli ollut se valittuna.

Tavoitteenani oli kerätä 300 oppilaan tiedot. Sain lopulta 239 oppilaan vastauksen ja tämäkin otanta on jo niin suuri, että tulosta voi pitää aika luotettavana.

Tutkin kvantitatiivisin menetelmin, löytyykö teknisten töiden valitsemisen ja matematiikan, äidinkielen, biologian ja englannin väliltä yhteyttä. Tätä varten selvitin, mitkä olivat sekä niiden oppilaiden yhteinen matematiikan, äidinkielen, biologian ja englannin arvosanojen keskiarvo, joilla oli tekniset työt valinnaisaineenaan, sekä niiden oppilaiden, jotka eivät olleet ainetta valinneet.

Ymmärtääkseni paremmin tutkimukseni tulosta, olen hakenut teoreettiseen viitekehykseeni laajasti faktatietoa eri tutkimusaloilta, miten niiden mukaan teknisten töiden tekemisellä, on positiivinen vaikutus matemaattiseen osaamiseen.

Aiempien tutkimuksien perusteella hypoteesini oli, että teknisen työn valinneilla matematiikan koulumenestys olisi parempi, kuin verrokkiryhmän, mutta yllätyksekseni matematiikan osalta näillä ryhmillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Englannin koulumenestyksessä tulos olikin päinvastainen, kuin olin olettanut.

Tämän vuoksi pohdin lopussa mitkä voivat olla ne syyt, että tulos oli tällainen. Suurimmat syyt tälle tutkimukseni tulokselle ovat tutkimani perusteella teknisten käsitöiden vähyys, sekä matematiikan opetustapa. Muitakin selittäviä tekijöitä on useita, kuten asenteet matematiikkaa kohtaan ja teknisten töiden aineen valintaperusteet.

Technical works and mathematics : does the choice of technical works affect in the know-how of mathematical, and why?

Abstract

During the process of doing my bachelor’s theses, I came across several researches and articles in which was described, how doing technical works, supports mathematical understanding. Therefore, I decided to examine the connection of doing technical works, to the success in mathematics in schools.

I collected by e-mail, the grades of mathematics, biology, mother language, English and technical works (if that was chosen) of the boys from the ninth classes from around Northern Ostrobothnia.

My aim was to collect the information of 300 students. I managed to get the answers of 239.

I examined through quantitative method, whether there is correlation between choosing the technical works, and mathematics, mother language, biology and English. For this purpose, I investigated, what was the common average of those students, who had chosen technical works, in mathematics, mother language, biology and English, and the common average of those, who had not chosen technical works.

In order to understand the results of my research better, I have gathered plentiful of information from the fields of different branches of sciences, that verifies that doing technical works, has a positive impact in the knowledge of mathematics.

My hypothesis was, that those who had chosen technical works, would have had a better grade in mathematics, from the comparison group, but surprisingly, there was no significant statistical difference. In English, the outcome was opposite, from my expectations.

Therefore, I reflect in the end, what could be the reasons for this result. According to my examination, the biggest reasons are, that there are too few hours of technical works during the school weeks, and in the ways, that mathematics is taught. There are also other factors for this result, for example the attitudes towards mathematics and the reasons why technical works has been chosen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Daisy Öster, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.