University of Oulu

Multimodaalinen analyysi osallistumiskehikon rakentumisesta monikielisessä videoblogissa

Saved in:
Author: Muhonen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905302257
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Muhonen, 2019
Publish Date: 2019-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Frick, Maria
Vatanen, Anna
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen keskustelunanalyysin keinoin osallistumiskehikon rakentumista monikielisissä videoblogeissa eli vlogeissa. Informantteinani ovat suomenruotsalainen videobloggaaja Cat Peterson, joka on asunut 10 vuotta Isossa-Britanniassa, ja hänen brittiläinen puolisonsa Dave Cad, joka vaimonsa tavoin julkaisee videoita omalla YouTube-kanavallaan. Aineistona tutkielmassani käytän Catin suomenkielisiä videoita, joissa Catin puheen pää- eli matriisikielenä on suomi ja upotettuina kielinä ovat englanti ja ruotsi. Daven matriisikieli kyseisillä videoilla on hänen äidinkielensä englanti, ja hänellä upotettuina kielinä ovat puolestaan suomi ja ruotsi. Suomenkielisistä videoista tutkimusaineistokseni olen rajannut vlogien koodinvaihtokohdat ja niiden ympäristön, sillä koodinvaihto on aineistoni informanteilla tiuhaan käytössä oleva monikielisen vuorovaikutuksen resurssi. Tutkin analyysiluvuissani sitä, miten videoblogin osallistujat suuntaavat puheensa tietylle vastaanottajalle ja mitä vuorovaikutusresursseja he käyttävät puhuteltavan valinnassa.

Analyysini etenee seuraavassa järjestyksessä: Aluksi tarkastelen sitä, miten koodinvaihdon avulla keskustelun vuoro voidaan osoittaa tietylle vastaanottajalle. Koodinvaihtoon keskittymisen jälkeen tutkin, miten erilaisten kehollisten resurssien, eli katseen suuntaamisen, osoittamiseleiden ja kehon asentojen muutosten avulla vaikutetaan puhuteltavan valintaan ja siten osallistumiskehikon roolijakoon. Viimeisessä analyysiluvussa tutkin suoran puhuttelun vaikutusta osallistumiskehikon luomiseen. Tarkastelen resursseja osittain päällekkäisinä analyysiluvuissa, sillä vuorovaikutuksessa on käytössä useita eri resursseja samanaikaisesti, ja ne on otettava kokonaisuutena huomioon. Tutkimukseni on tarkoitus antaa yleiskuva videoblogeissa muodostuvien osallistumiskehikkojen rakenteesta ja siitä, millä eri tavoilla puhuteltava vlogeissa valitaan.

Keskeisimpänä tuloksena tutkimuksessani on se, että katseen suuntaamisella ja suoralla puhuttelulla voidaan vaikuttaa videoblogimateriaalissa tehokkaimmin osallistumiskehikon muodostumiseen. Aineistossani pelkällä koodinvaihdolla puhuteltavaa ei valita, vaan osallistumiskehikon rakentumisessa mukana on myös kehollisia vuorovaikutusresursseja. Vlogien katsojille osoitetut koodinvaihdot ovat usein korkeintaan muutaman sanan mittaisia vaihtoja, kun taas Catin Davelle osoittamat koodinvaihdot ovat jopa kokonaisten vuorojen mittaisia.

Havaitsin tutkimukseni edetessä, että luomani analyysin kolmijako on jokseenkin keinotekoinen, sillä vuorovaikutuksen osallistujat hyödyntävät useita resursseja samanaikaisesti osallistumiskehikon luomisessa. Tämän vuoksi käsittelen analyysiluvuissani eri resursseja osittain päällekkäisinä. Tutkimukseni on kuitenkin tarkoituskin olla luonteeltaan yleiskatsauksen antava, sillä vlogiaineistoa on tutkittu vasta hyvin vähän monikielisestä ja multimodaalisesta näkökulmasta.

Abstract

In this master’s thesis I use conversation analysis to examine the participation framework in multilingual video blogs. The informants are bilingual, Finnish-Swedish video blogger Cat Peterson who has lived in Great Britain for 10 years and her British partner Dave Cad. They both have their own YouTube channels, in which they publish video material. Data for the current study was collected from Finnish videos on Cat’s YouTube channels. In them, the main or matrix language Cat uses is Finnish and embedded languages are English and Swedish. In the same videos, Dave’s matrix language is his mother tongue English, and he uses Finnish and Swedish as embedded languages. I have selected data only from parts of the video blogs that include code-switching, because it is a frequently used resource in multilingual conversation. I analyze the ways participants address their talk to a designated recipient and examine which interactional resources they use to do so.

The analysis proceeds in the following order: At first I analyze how code-switching can be used as a way to address certain turns to a specified participant. After that I examine the effect different non-linguistic resources, such as gaze shifting, pointing gestures and body movements have on the participation framework of the interactions. In the last chapter of analysis I examine what is the role of direct addressing on creating a participation framework. My aim is to give an overview of the structure of participation framework in the video blogs.

The main results of the study are that gaze shifting and direct addressing are the most effective ways of forming a participation framework in video blogs. Participants in the data do not create a participation framework with only code-switching. Instead, they use non-linguistic resources together with code-switching to show who the addressed participant is. Another result was that when code-switching is addressed to vlog viewers, only single words or short phrases are switched in Cat’s turns. When, however, Cat addresses her speech to Dave, even entire turns can be switched from the matrix language to an embedded language.

I found out that division into three separate sections in the analysis to be somewhat artificial because participants use different interactional resources at the same time to create participation framework. That’s why different resources are analyzed in the three main chapters. Nevertheless, this study gives a good overview of the topic, taking into account that video blogs have not been previously studied from a multilingual and multimodal perspective.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Muhonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.