University of Oulu

Hirsirakenteinen huoneistohotelli Iso-Syötteelle

Saved in:
Author: Leppänen, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 64.6 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906042326
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Leppänen, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tämä diplomityö on suunnitelmapainotteinen työ, jonka aiheena on uusi hirsirakenteinen huoneistohotelli Iso-Syötteen laskettelukeskukseen. Suunnitelma on toteutettu osana Moderni Hirsikaupunki -hanketta, joka tutkii nykyaikaisen hirsirakentamisen käyttömahdollisuuksia kaupunkiympäristössä, sen haasteita ja hyötyjä. Diplomityö on tehty syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana, Moderni Hirsikaupunki -hankkeen loppupuolen arviointivaiheessa, mutta työn suunnittelullisen aiheen vuoksi se kuuluu varsinaisesti hankkeen suunnittelututkimusvaiheeseen. Suunnittelutyön aihe on saatu Hotelli Iso-Syötteen johtajalta, jonka aikeena on ollut rakentaa laskettelukeskuksen ala-aseman läheisyyteen uusi huoneistohotelli. Toiveena oli tutkia mahdollisuutta toteuttaa suhteellisen suurikokoinen hotellirakennus hirsirakenteisena, mihin tässä diplomityössä onkin tartuttu. Annetut lähtötiedot itse suunnittelulle olivat suhteellisen niukat, sisältäen lähinnä suunnittelualueen suurpiirteisen rajauksen ja toivotun huoneistojen määrän, joten suunnittelussa on otettu paljon vapauksia esimerkiksi muun tilaohjelman sekä arkkitehtuurin suhteen.

Diplomityö jakautuu karkeasti ottaen kolmeen toisiinsa linkittyvään osaan: aiheen taustoitukseen, suunnittelupaikan tutkimiseen, sekä varsinaiseen suunnitelmaosuuteen.

Tausta -osuus on kirjallisena tehty osio, joka antaa suunnitelman kannalta olennaisia taustatietoja aiheeseen liittyen. Taustoituksessa on rrottu lyhyesti Suomen hirsirakentamisesta, sekä esitelty Pohjois-Suomen matkailuarkkitehtuurin historiaa ja pohdittu sen nykytilaa ja tulevaisuutta. Matkailuarkkitehtuuri on 1960-luvulle saakka ollut suhteellisen laadukasta, mutta sen jälkeen massaturismin alettua taso on heikentynyt ja erityisesti Suomen laskettelukeskuksiin on noussut mitä ihmeellisempiä tyylittömiä luomuksia. Eriskummallisella kulissiarkkitehtuurilla pyritään houkuttelemaan turiseja, mutta ehkä samaan lopputulokseen voitaisiin päästä myös oikeasti laadukkaalla arkkitehtuurilla.

Paikka -osuudessa on esitelty tarkemmin suunnittelualuetta, Iso-Syötettä, ja kerrottu sen historiasta ja tulevaisuudesta sekä esitelty nykyistä tilannetta suunnittelun pohjaksi. Iso-Syöte on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva tunturi, jonka alueen historia ulottuu kivikaudelle asti. 1980-luvulta lähtien tunturilla on toiminut laskettelukeskus Iso-Syöte, jonka toiminta on pyörinyt pääosin menestyksekkäästi tähän päivään saakka. Iso-Syötteen ympäristö ja toiminnot tarjoavat kiinnostavat lähtökohdat diplomityön suunnitteluosuudelle.

Suunnitelma -osuus esittelee diplomityön varsinaisen suunnittelutyön, Hirsirakenteisen huoneistohotellin Iso-Syötteelle. Huoneistohotelli koostuu maantasokerrokseen ja kellariin sijoittuvista julkisista tiloista, kuten ravintolasta, baarista, liiketiloista ja saunatiloista, sekä tilaelementtitekniikalla toteutetuista majoitushuoneistoista kolmessa kerroksessa. Hotellissa on pyritty yhdistelemään klassisen luontomatkailun piirteitä, paikalla vallalla olevaan aktiiviseen laskettelumatkailuun. Suunnitelman lähtökohdat ovat vahvasti kontekstissa ja paikallisuudessa, ja perinteikästä hirsirakentamista on siinä käytetty modernilla tavalla laadukkaan arkkitehtuurin luomiseen.

Log-structured apartment hotel for Iso-Syöte

Abstract

This master’s thesis is a design oriented work, whose topic is a design for a new log-structured apartment hotel, for the ski resort of Iso-Syöte. The work is done as a part of the Modern Log City (Moderni Hirsikaupunki) -research project, which studies the potential of log structures in the urban environment; the challenges and the benefits. The master’s thesis has been done during the autumn of 2018 and spring of 2019, during the evaluation period of the Modern Log City -research project, but due to the design oriented character of the work, it is more a part of the design-based research period of the project. The topic of the thesis was given by the manager of the Hotel Iso-Syöte, whose aim has been to build a new apartment hotel close to the bottom of the ski slopes. His request was to study the possibility of constructing a rather extensive hotel building using a log structure, and that is the issue which has been dealt with in this master’s thesis. The given initial data was rather scarce, including essentially the rough boundaries of the design area and the desirable amount of rooms, so a lot of liberties have been taken considering the space programme and architecture for example.

This master’s thesis is coarsely divided into three interlinking parts: the background of the subject, the examination of the site and ultimately the actual project of the apartment hotel.

The background part is a written part, presenting some essential information in relation to the subject. In the background section, the history of log buildings in Finland is being briefly described, as well as the history, present state and the future of the tourism related architecture in northern Finland. The tourism related architecture has been quite high-class until the 1960’s, but after that, since the era of mass tourism, the quality has been decreasing, and run-down architectural creations have emerged throughout the ski resorts in Finland. Odd, counterfeit architecture is being used as a method for attracting tourists, even though the same results could likewise be achieved with some genuine high-quality architecture.

The site part introduces more closely the area of interest, Iso-Syöte, by telling about its history, future and the present state as a grounding for the design work. Iso-Syöte is a fjeld in the North Ostrobothnia, and the area has a history stretching all the way to the Stone Age. Since the 1980’s the Iso-Syöte ski resort has been operating at the fjeld, doing quite successfully to this day. The environment and the activities of the Iso-Syöte provide a truly fascinating starting point for the design phase of the master’s thesis.

The design part presents the actual design work of the master’s thesis, the apartment hotel with a log structure for the ski resort of Iso-Syöte. The apartment hotel consists of some public spaces in the ground floor and basement such as a restaurant, a bar, a public sauna and some commercial spaces, as well as accommodations in three floors, conducted with prefabricated box units. With the design of the hotel, some characteristics of the classical tourism have been introduced to the existing environment of active tourism. The design is strongly based on the context and locality, and the traditional log construction has been used in a modern manner in order to achieve admirable architecture.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samu Leppänen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.