University of Oulu

Lehtokoto : hirsirakenteisen pientaloalueen ja tyyppitalojen viitesuunnitelma Lehtojärvelle

Saved in:
Author: Peippo, Netta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 54.4 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906042328
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Peippo, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tämä diplomityö on Rovaniemellä sijaitsevan Lehtojärven kylän pientaloalueen ja sen uusien hirsisten tyyppitalojen viitesuunnitelma. Diplomityöni on osa Oulun yliopiston Moderni Hirsikaupunki, Lappi -hanketta. Moderni hirsikaupunki -hanke on Oulun yliopiston tutkimushanke, jonka tavoitteena on tutkia kaupunkimaiseen ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria, massakustomoinnin hyödyntämistä hirsirakennuksen suunnittelussa ja hirsirakennusten elinkaaritaloutta. Moderni hirsikaupunki, Lappi -hanke muodostaa rinnakkaishankkeen Lapin maakunnan alueelle. Hankkeessa hyödynnetään jo käynnissä olevan hankkeen esiselvitysvaiheen tuloksia ja laajennetaan suunnittelututkimusvaihetta ja arviointivaihetta ottamalla erityisen tutkimuksen kohteeksi Rovaniemen kaupungin alueella sijaitseva aluerakentamiskohde. (Hankkeen kuvaus, 2017) Työ on toteutettu yhdessä Lehtojärven kyläyhdistyksen kanssa. Tulevia mahdollisia maanomistajia on kuultu myös kyselyn muodossa. Suunnittelumateriaaleja on tarkoitus hyödyntää kylän tulevan hirsisen aluesuunnitelman ideapohjana sekä tarjota materiaalia sen markkinoinnin tueksi. Diplomityöni on suunnitelmapainoitteinen.

Lehtojärvi on 280 asukkaan tapahtumakylä 25 kilometrin päässä Rovaniemeltä. Sen kyläkuva muodostuu vaaraviljelyksen myötä syntyneestä kulttuurimaisemasta. Siihen kuuluvat avoimet järvinäkymät, perinteiset peltomaisemat sekä kyläraitti, jonka varrelle rakentaminen on painottunut metsän tuntumaan. Suunnitelman tarkoitus on ideoida alueen ympäristöön ja rakennuskantaan sopivaa lisärakentamista hirrestä. Uusien asuinrakennusten sarjan on tärkeää vahvistaa olevan suunnittelualueen yhtenäisyyttä ja identiteettiä. Perinteestä kumpuavaa sosiaalista kyläkulttuuria saadaan ylläpidettyä ja vahvistettua uusien vaihtelevien asukkaiden kirjolla, jotka kuitenkin muuttavat Lehtojärvelle etsien samoja elämisen arvoja: turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta, osallistumista sekä vahvaa päivittäistä luontosuhdetta.

Alue, johon uutta hirsirakentamista on kaavailtu, sijoittuu Lehtojärven itäiselle puolelle Lapaniemen ja Lehtojärventien kohdalle. Olen aluksi käsitellyt suunnitelmaa aluetasolla täydentäen uudet pihapiirit kylätien läheisyyteen metsän reuna-alueelle. Pihapiireistä olen tarkentanut yhtä pihan järjestelyjen ja toimintojen tasolla. Lisäksi olen suunnitellut hirsisen tyyppitalon kolmessa eri koossa käyttäen uutta korkeampaa liimahirttä. Tarkastelen tällaisen uuden hirren vaikutusta asuntoarkkitehtuuriin ja kyläkuvaan. Yksi lähtökohta työssäni on paikallisen peräpohjalaisen rakentamisperinteen hyödyntäminen asuinalueen ja -talojen suunnitelmissa. Toinen lähtökohta on suunnitella nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävää hirsiarkkitehtuuria perinteiseen kylämiljööseen sopivasti.

Small scale residential area and example house plans with timber construction, for the village of Lehtojärvi

Abstract

This diploma thesis comprises a small-scale residential area and example house plans with timber construction for Lehtojärvi, a village in Rovaniemi. The thesis is part of the “Modern Log City, Lapland”-program of the University of Oulu. The initial “Modern Log City” research program aims to research log building architecture suitable for urban environment, use of mass cutomization in log house designing and life cycle economy of log houses. ”Modern Log City, Lapland”-program is a collateral program in the provincial area of Lapland. The program utilizes the results of the pre-research phase of the ongoing “Modern Log City”-program. The program broadens the design research phase and evaluation phase by targeting a specified development site in the region of the city of Rovaniemi. (Program description 2017) My work is carried out in co-operation with Lehtojärvi village society. Possible future property owners have been heard in the form of an inquiry. The plans and generated material will be used as base material for the upcoming regional plans for the Lehtojärvi area. They are also provided as material for the marketing of the project. The focus of this thesis is in planning work.

Lehtojärvi is an activity village with 280 residents 25 kilometers away from the city of Rovaniemi. The image of the village consists of cultural ladscape deriving from forested hill farming. Open lake views, traditional field scenes and the village road are part of this image. Most of the residential houses are located around the village road on the rim of the forest. The task of the thesis is to envision additional log building developement suiting the surroundings and existing buildings. It is important that the new line of residential houses fortifies the coherency and the identity of the area. Social village culture stemming from tradition can be maintained and fortified with new residents, who move to Lehtojärvi seeking similar qualities in life: safety, social cohesion, participation and strong daily connection to nature.

The design area is located in the Eastern part of Lehtojärvi between Lapaniemi and Lehtojärventie road. First I have made a plan for the new residential area in the spesified area. The new house properties locate around the main road bordering the forest. Then I have zoomed into one property yard to the level of arrangement and activities. Furthermore, I have planned model log houses in three sizes utilizing a new higher profile non-settling lamella logs. I am scrutinizing the effect of this new lamella log structure to the architecture of the houses and to the image of the village. One of the targets in the project is to utilize the local ostrobothnian building tradition in the plans of the new residential area and houses. Second target is to design log architecture utilizing modern techniques that yet fit in the traditional village environment.

see all

Subjects:
Copyright information: © Netta Peippo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.