University of Oulu

Liikunnan edistäminen asemakaavoituksessa : koulutusmateriaalia korkeakouluopiskelijoille

Saved in:
Author: Kela, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12.6 MB)
Pages: 136
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906042330
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kela, 2019
Publish Date: 2019-06-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö on käytännön kokeeseen perustuva selvitys siitä, millaista koulutusmateriaalia ja tausta-aineistoa liikunnan ja kaavoituksen yhtymäkohdasta on mahdollista ja hyödyllistä tuottaa. Tavoitteena on koota, testata ja kehittää materiaalia sellaisille korkeakouluopiskelijoille, jotka saattavat työelämässään vaikuttaa liikunnan olosuhteisiin asemakaavoituksessa oman alansa asiantuntijoina.

Tavoitteen toteutumista varten työssä määritellään ensin, millaisiin ympäristöihin asemakaavoituksella yleensä vaikutetaan, kerrotaan liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutuksista ja kootaan yhteen sellaisia liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteitä, joihin asiantuntijat voivat kiinnittää kaavaprosessissa huomiota. Tämän jälkeen lähtötietojen pohjalta muodostetaan materiaalipaketti, joka koostuu kolmesta teemasta: liikuntaan kannustavan ympäristön ominaispiirteet, kaavoitus ja käytännön esimerkit.

Työssä kartoitetaan koeryhmän toiveita materiaalien sisällöstä ja esitysmuodosta. Tavoite toteutetaan toimintatutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Ensin arvioidaan lähtötilanne ja kerätään tausta-aineisto, jonka pohjalta koostetaan ehdotus koulutusmateriaaleista. Tämän jälkeen materiaalit esitellään koeyleisölle, jolta kerätään palautetta. Materiaaleja kehitetään saadun palautteen perusteella.

Diplomityö osoittaa, että koeryhmä koki ehdotettujen materiaalien sisällön soveltuvan koulutuskäyttöön etenkin kaavoitusta vähemmän käsitteleville aloille. Materiaalien koettiin olevan selkeitä ja sopivan visuaalisia, mutta joiltain osin hieman suppeita. Erityisen hyödyllisiksi koettiin eri teemoihin jaotellut esimerkkikohteet, joita toivottiin myös lisää. Materiaaleja täydennettiin esitettyjen toiveiden mukaan ja julkaistiin verkossa, jossa ne ovat opettajien ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.

Promoting physical activity in town planning : study materials for students in higher education

Abstract

This Master’s thesis researches what kinds of study and background materials might be practical and useful to produce on the combined topic of town planning and physical activity. The aim of the study is to create, assess and develop study materials intended for students who may influence the circumstances of physical activity in town planning as professionals of their field after graduation.

In order to achieve the goal of the thesis, it is necessary to first review the types of environments which one can affect by means of town planning, to discuss the effects of physical activity and inactivity, and to gather knowledge on attributes which may affect physical activity and which can be taken into account in the process of urban planning. This information is utilised in creating a collection of materials, which consists of three themes: environmental attributes which affect physical activity, basic principles of town planning in Finland and case examples.

A sample group was engaged in order to survey the participants’ wishes on covered topics and the format of the materials. The evaluation process was carried out by means of action research. The first step was to establish the starting point and gather infromation, based on which a template of materials was compiled. The materials were then presented to a test audience who were asked to give feedback on them. The materials were then refined based on the group’s input.

The Master’s thesis shows that the test audience felt that the materials are especially suited for fields in which town planning is not currently discussed much. The materials were thought of as easy to understand and adequately visual, though slightly brief on some topics. The participants felt that the themed real life examples were especially useful and wished for more of them. The materials were enhanced and published online, where they are freely available for students and teachers, whether they wish to utilise them as they are or modify them in some way.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Kela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.