University of Oulu

Mainostajan perinteisen mediatalon mainos- ja markkinointipalveluista kokeman arvon muutos media-alan murroksessa

Saved in:
Author: Alatalo, Marja1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052385
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Alatalo, 2019
Publish Date: 2019-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa pyritään ymmärtämään, miten median murros on muuttanut mainostajien perinteisen mediatalon tarjoamista mainos- ja markkinointipalveluista kokemaan arvoon. Aihetta lähestytään arvon yhteisluonnin ja palvelukokemuksen käsitteiden kautta. Median murroksen jatkuessa edelleen on perinteisten mediatalojen tärkeää ymmärtää, millaista arvoa mainostajat heidän palveluistaan kokevat, jotta palveluita voidaan kehittää ja siten varmistaa, että perinteiset mediat säilyvät varteenotettavina vaihtoehtoina mainostajien mediapäätöksissä.

Tutkimus on toteutettu laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen syvällisen ymmärryksen muodostamiseksi. Aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Kerätty aineisto on analysoitu teemoittelemalla se teoriaohjautuvan sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen perusteella median murros on vaikuttanut mainostajien perinteisen mediatalon palveluista kokemaan arvoon mediaympäristössä sekä kuluttajien median käyttötavoissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Tulosten perusteella mainostajan mediatalon palveluista kokema arvo muodostuu palvelukokemuksen lopputuloksen, prosessin sekä erilaisten aika- ja sijaintitekijöiden lopputulemana. Lisäksi koettuun arvoon vaikuttavat erityisesti mainostajan aiemmat, nykyiset, tulevat mutta myös kuvitellut kokemukset perinteisen mediatalon palveluista.

Mediaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten uudet viestintäteknologiat ja uudet mediakanavat, ovat haastaneet mainostajien perinteisistä mediataloista kokeman arvon siten, että mainonnan tehokkuuden mittaamisesta on tullut helpompaa ja mainostamisesta edullisempaa kuin perinteisissä kanavissa. Tämä on muuttanut mainostajien kokemaa arvoa perinteisen median palveluista.

Kuluttajien mediakäyttötavoissa tapahtuneet muutokset ovat myös muokanneet mainostajien perinteisen mediatalon palveluista kokemasta arvosta. Kuluttajat ovat hajaantuneet useisiin eri medioihin, eikä yhden kanavan kautta enää tavoita koko kohderyhmää. Lisäksi kuluttajien valinnanvara on kasvanut, jonka seurauksena perinteisissä medioissa kulutettu aika on vähentynyt median murroksen myötä, kun taas digimedioissa se on lisääntynyt. Mainostaja joutuu siten aina pohtimaan, missä kanavassa ja millä keinoin on järkevintä pyrkiä tavoittamaan haluttu kohdeyleisö. Tämä on ollut yksi syy siihen, miksi mainostajien panostukset perinteiseen mediaan ovat vähentyneet.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää perinteisten mediatalojen mainostajille suunnattujen palvelujen kehittämisessä vastaamaan paremmin mainostajien tarpeita. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmässä mainostajien mainospalveluista kokemaa arvoa sekä median murrosta käsittelevässä tutkimuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marja Alatalo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.