University of Oulu

Taloushallinnon yrityksen valmistautuminen EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen

Saved in:
Author: Paso, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906052444
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Paso, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karjalainen, Mari
Reviewer: Karjalainen, Mari
Rohunen, Anna
Description:

Tiivistelmä

Taloushallinnossa käsitellään paljon erilaista henkilötietoa, jota tilitoimiston henkilökunta tarvitsee työssään. Toukokuussa 2018 voimaantullut Euroopan Unionin tietosuoja-asetus velvoittaa yrityksiä ja organisaatioita kiinnittämään enemmän huomiota tietojenkäsittelyyn, kuten tietojen lähettämiseen, vastaanottamiseen ja säilyttämiseen. Tietosuoja-asetus luo myös uusia oikeuksia henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Yritysten ja organisaatioiden on luotava kirjallinen dokumentaatio tietojenkäsittelystä, jotta ne pystyvät osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetusta. Tietosuoja-asetuksen noudattaminen on tärkeää, koska asetuksen noudattamattomuudesta voidaan määrätä sakkoja ja sanktioita. On tärkeää tutkia yrityksessä ja sen käytännöissä vaadittavia muutoksia, jotta saadaan selville millaisia vaikutuksia tietosuoja-asetuksella on yritysten toimintaan. Aiempaa kirjallisuutta aiheesta ei vielä ole paljoa, joten tutkimukselle on tarvetta. Aiempi tutkimus käsittelee tietosuoja-asetusta ja sen vaatimuksia, mutta empiirinen tutkimus aihealueesta on erittäin vähäistä.

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda selvitys yrityksen nykytilasta tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin nähden, sekä selvittää tietosuoja-asetuksen noudattamisen aiheuttamat muutokset yrityksen toiminnassa ja käytännöissä. Muutosten analysointiin hyödynnetään aiempaa kirjallisuutta muutokseen reagoimisesta. Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tapaustutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla toimeksiantajayrityksen henkilökuntaa tietosuoja-asetuksesta ja sen noudattamisesta. Tutkimuksen tuloksena syntyi selvitys yrityksen nykytilasta ja tietosuoja-asetuksen luomista muutoksista yrityksen toiminnassa. Toimeksiantajayritykselle myös toimitettiin suositukset ja ohjeistus tietosuoja-asetuksen noudattamiseen. Tutkimuksen tuloksia voivat myös muut yritykset hyödyntää tietosuoja-asetuksen noudattamisessa ja nykytilansa kartoittamisessa. Jatkotutkimusaiheena on yritysten ja organisaatioiden tietosuoja-asetuksen noudattaminen. Noudattamista voidaan tutkia selvittämällä yritysten luomia ohjeita ja käytäntöjä työntekijöilleen. Tämä tutkimus rajattiin koskemaan vain yhtä tilitoimistoa, joten erilaisia yrityksiä ja niiden tietosuoja-asetuksen noudattamiseen luotuja käytäntöjä vertaamalla voitaisiin luoda yleiset käytännöt erikokoisille ja eri alojen yritykselle tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Paso, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.