University of Oulu

Opettaja tunnekasvattajana

Saved in:
Author: Määttä, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906112519
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Määttä, 2019
Publish Date: 2019-06-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee tunnekasvatusta ja opettajan roolia tunnekasvattajana. Erityisesti tarkastelun alaisena on se, millainen merkitys opettajalla on peruskoulun tunnekasvatuksessa, mitä menetelmiä ja keinoja opettajalla on ja millainen merkitys opettajan omilla tunteilla ja tunnetaidoilla on opetukseen. Tutkielman idea nousi aiheen ajankohtaisuudesta ja aiheeseen liittyvän teorian ja käytännön puutteesta opettajankoulutuksessa.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin narratiivisena yleiskatsauksena. Kirjallisuuden valinnassa painotettiin kasvatustieteiden ja psykologian näkökulmia. Tutkielman kirjoitusvaiheessa korostettiin erityisesti opettajan ja peruskoulun suhdetta tunnekasvatukseen. Tavoitteena oli tuoda yhteen erilaisia teorioita tunteista, tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta ja tarkastella niitä opettajan työn kontekstissa.

Ensimmäinen tutkimuskysymys on: Mitä ovat tunnetaidot ja tunnekasvatus? Vaikka tämän kandidaatintutkielman päätavoitteena on selvittää opettajan roolia tunnekasvatuksessa, on tärkeää selvittää ensin, mitä tunnekasvatus on ja mitä sen keskiössä olevat tunnetaidot sisältävät. Toinen syventävä tutkimuskysymys on: Mikä on opettajan rooli peruskoulun tunnekasvatuksessa? Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia edelliseen tutkimuskysymykseen saatujen tietojen pohjalta. Tutkielman edetessä selvisi, että tunnekasvatuksen teoria ja opettajan rooli siinä ovat hyvin vahvasti liitoksissa toisiinsa.

Tutkielmassa ilmenee, että tunnetaidot ovat laaja skaala erilaisia sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja, joiden perusta opitaan jo varhaislapsuudessa, ja niiden harjoittaminen lapsuudessa on äärimmäisen tärkeää. Tunnekasvatus perustuu näiden taitojen harjoittamiseen. Tunnekasvatus on käsitteenä laaja, joka sisältää sekä systemaattisen että intuitiivisen tunnekasvatuksen harjoittamisen niin koulussa, kuin sen ulkopuolellakin. Tutkielma osoitti, että tunnekasvatuksen tulisi olla tärkeä osa peruskoulun opetusta, mutta tunnekasvatuksen määrä ja laatu riippuu suurimmaksi osaksi opettajasta.

Tämän tiedon myötä tutkielma osoitti myös opettajan roolin tunnekasvatuksessa merkittäväksi. Opettajalla on tärkeä rooli esimerkin näyttäjänä, kuuntelijana ja tukijana. Tunnekasvatukselle ei ole olemassa tiettyä toteuttamistapaa, vaan menetelmiä ja keinoja on valtavasti. Opettajille on tarjolla useita erilaisia oppimateriaaleja ja lisäkoulutuksia tunnekasvatukseen liittyen. Tunnekasvatuksen onnistumisen takana on opettajan oma kiinnostus ja aiheeseen paneutuminen unohtamatta omista tunnetaidoista huolehtimista ja niiden kehittämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Määttä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.