University of Oulu

Nel Noddings ja välittämisen etiikan merkitys lasten kasvatuksessa

Saved in:
Author: Koivula, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906182558
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Koivula, 2019
Publish Date: 2019-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tarkoituksena on avata Nel Noddingsin välittämisen etiikan teorian keskeisimpiä käsitteitä ja pohtia niiden merkitystä lasten kasvatuksessa. Olen rajannut tarkastelun koskemaan kouluissa tapahtuvaa kasvatusta. Tutkimuskysymyksiksi muotoutui: mitä Nel Noddings tarkoittaa luonnollisella ja eettisellä välittämisellä? Miten luonnollinen ja eettinen välittäminen toteutuvat käytännössä? Miksi olisi tärkeää huomioida eettinen välittäminen kouluissa tapahtuvassa kasvatuksessa? Vastauksia etsiessäni haluan samalla pohtia yleisellä tasolla, mitä annettavaa Noddingsin teorialla eettisestä välittämisestä voisi olla suomalaisille kouluille, jotka näyttävät tänä päivänä kärsivän erilaisista sosiaalisista ongelmista.

Nel Noddingsin filosofinen ja kasvatuksellinen pohdinta välittämisen etiikasta (ethics of care) pohjautuu feminiiniseen näkökulmaan (feminine approach) tarkastella moraalisia kysymyksiä ja arvottamista. Keskeisimpiä käsitteitä hänen teoriassaan ovat luonnollinen välittäminen, eettinen välittäminen ja relationaalinen välittäminen, jotka ovat kasvatuksen peruskivijalka. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus on se alue, jossa lasten kasvatus eettisesti välittäviksi toimijoiksi ottaa paikkansa. Vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaa opettajan kyky välittää luonnollisesti ja eettisesti sekä kyky ja halu todella kohdata oppilaansa. Oppilaan vastaanottavuus tarjotulle välittämiselle viimeistelee ja mahdollistaa eettisen välittämisen todellisen toteutumisen. Eettisen välittämisen opettamisen tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä ja omasta hyvinvoinnistaan välittäviä ihmisiä, jotka kykenevät välittämään myös toisista ihmisistä sekä lähiyhteisöstään ja ympäristöstään.

Tutkimuksessani tulokset tukevat ajatusta eettisen välittämisen tärkeydestä kouluissa tapahtuvassa kasvatuksessa. Eettisen välittämisen tuominen osaksi koulujen arkisia käytänteitä ja tavoitteita, voisi tukea henkilöstön sekä oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kun oppilas tunteen, että hänestä välitetään, hän oppii välittämään itsestään ja asiat saavat silloin merkityksellisyyden.

Työskentely eettisesti välittävällä työotteella edellyttäisi kuitenkin rohkeutta ja uudenlaista kasvatuksen organisoimista. Erityisesti traditionaalisia asenteita ja käytänteitä tulisi tarkastella uudessa valossa ja antaa tilaa välittämisen etiikalle kasvatustyössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Koivula, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.