University of Oulu

“It’s not just old jokes that get recycled.” : science communication and entertainment in the cartoon Introduction to climate change

Saved in:
Author: Torvinen, Eelis1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 26.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906182564
Language: English
Published: Oulu : E. Torvinen, 2019
Publish Date: 2019-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siromaa, Maarit
Reviewer: Siromaa, Maarit
Rauniomaa, Mirka
Description:

Abstract

Educational and informational comics have many advantages to other learning tools, especially traditional textbooks, and not the least of them is making learning engaging and enjoyable. For this reason, the objective of this research is to discover which are the specific ways in which science comics communicate scientific facts and theories and entertain their readers. The following questions are answered: 1) How is science content presented in and adapted into comic form? 2) How has the comic book The Cartoon Introduction to Climate Change been designed to make learning and reading entertaining? More specifically, what are the ways through which the comic entertains the reader?

To answer these research questions, a triangulation of methods and data was used. The methods used in this research are content analysis and multimodal analysis, and they will be used to examine the multimodality of the science comic book The Cartoon Introduction to Climate Change. Moreover, the study contains an ethnographic and autoethnographic approach: an interview with a science comic creator was conducted and the answers are used to consolidate the findings from the analysis of The Cartoon Introduction to Climate Change; also, the writer’s own knowledge of comics as an avid comic reader and creator is employed. Furthermore, the results of the interview and analysis were compared to previous research on science comics, science communication, autonomous learning, and entertainment. The results indicate that in her working process, the science comic creator’s approach to science communication concurs with modern approaches to autonomous learning and science communication. Similarities between the interview results and the analysis of The Cartoon Introduction to Climate Change were identified. In The Cartoon Introduction to Climate Change, both the individual modes (visual and verbal) and the interplay of modes provide plenty of opportunities to make learning enjoyable and gratifying and to adapt science content into the comic form. The elements of the comic book in question (speech bubbles, drawings, and textboxes), narration, characters, and the fundamental ability of comics to both visually show and verbally tell about events, processes, phenomena, and abstract concepts that are outside the reader’s reach are used to communicate and teach science effectively. Moreover, the target audience of The Cartoon Introduction to Climate Change has been taken carefully into account. These matters make the learning experience different from learning from other educational tools, allegedly benefitting many students.

Tiivistelmä

Sarjakuvat ovat monin tavoin hyödyllisempiä opetusvälineitä verrattuna muihin välineisiin, erityisesti perinteisiin tekstipainotteisiin oppikirjoihin, ja etenkin kun oppimisesta halutaan tehdä mukaansatempaavaa ja nautittavaa. Näistä syistä tutkin tässä pro gradussa tiedesarjakuvien keinoja opettaa ja viihdyttää lukijaansa. Pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten tiedesisältö on esitetty The Cartoon Introduction to Climate Change -sarjakuvassa ja miten se on sovitettu sarjakuvamuotoon? 2) Miten sarjakuvan on tarkoitus tehdä lukemisesta ja oppimisesta viihdyttävää? Millä keinoin sarjakuva pyrkii viihdyttämään lukijaansa?

Lähestyn tutkimuskysymyksiä useasta lähtökohdasta. Käytän tutkimusmetodeina sisällönanalyysia ja multimodaalista analyysia tarkastellessani multimodaalisuutta The Cartoon Introduction to Climate Change -sarjakuvassa. Lisäksi tutkimukseen liittyvät etnografinen ja autoetnografinen menettelytapa: vahvistan analyysin päätelmiä tiedesarjakuvien tekijän haastattelun avulla ja käyttämällä omaa kokemuksen kautta kertynyttä sarjakuvatietouttani. Vertaan tuloksia myös tiedesarjakuvista, tiedeviestinnästä, itsenäisestä oppimisesta sekä viihteestä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Haastattelun tulokset viittaavat siihen, että tiedesarjakuvien tekijän lähestymistavat tiedesarjakuvien tekemiseen ovat yhteneväisiä modernien tiedeviestinnän ja itsenäisen oppimisen teorioiden kanssa. The Cartoon Introduction to Climate Change -sarjakuvassa on hyödynnetty sekä yksittäisten moodien (sanallinen ja kuvallinen) ilmaisuvoimaa erikseen että niiden yhdistelmää sarjakuvana, jotta oppimisesta tulisi viihdyttävää ja tyydyttävää; lisäksi tiedesisältöä voidaan moodien avulla muuntaa sarjakuvamuotoon monin eri tavoin. Tiedeviestinnässä ja tiedesisällön opettamisessa hyödynnetään sarjakuvan elementtejä (puhekuplat, piirrokset ja tekstilaatikot), kerrontaa, hahmoja sekä sarjakuville ominaista kykyä näyttää lukijan kokemusmaailman ulkopuolisia tapahtumia, prosesseja, ilmiöitä sekä abstrakteja käsitteitä visuaalisesti sekä kertoa niistä sanallisesti. Kohdeyleisö on myös otettu tarkasti huomioon sarjakuvan suunnittelussa. Näiden tekijöiden avulla oppimiskokemuksesta saadaan erilainen kuin muunlaisista oppimateriaaleista opiskellessa, mikä hyödyttää monia opiskelijoita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eelis Torvinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.