University of Oulu

Varhaiskasvatuksen noviisiopettajien käsityksiä pedagogisesta johtamisesta

Saved in:
Author: Savolainen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906252626
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Savolainen, 2019
Publish Date: 2019-06-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Mertala, Pekka-Oskari
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen noviisiopettajien käsityksiä työnkuvaansa kuuluvasta pedagogisesta johtamisesta. Lisäksi tavoitteena on kuvata, millainen merkitys koulutuksella ja työuran alkuvaiheella on noviisiopettajien pedagogiseen johtamiseen. Tutkimuskysymys on: Millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen noviisiopettajilla on pedagogisesta johtamisesta?

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on muodostunut fenomenografisen tutkimusmetodin mukaisesti aineistopohjaisesti. Tarkastelen siinä varhaiskasvatuksen noviisiopettajuutta, pedagogisen johtamisen ja pedagogisen johtajuuden käsitteitä sekä pedagogista johtamista varhaiskasvatuksen opettajan työssä.

Tutkimukseni tutkii varhaiskasvatuksen noviisiopettajien käsityksiä, minkä vuoksi tutkimusmetodiksi valikoitui käsityksiä tutkiva fenomenografia. Tutkimusaineisto koostuu viiden varhaiskasvatuksen noviisiopettajan haastatteluista, jotka on analysoitu fenomenografisen analyysimallin mukaisesti. Analyysin päätuloksena muodostui kuusi kuvauskategoriaa, jotka ovat 1) pedagogisen johtamisen käsite, 2) koulutuksen ja työuran alkuvaiheen merkitys pedagogiseen johtamiseen, 3) pedagoginen johtaminen ilmenee vastuun kautta, 4) pedagoginen johtaminen on tiimin johtamista, 5) pedagoginen johtaminen toteutuu yhteistyön ja tuen kautta ja 6) varhaiskasvatuksen opettajan rooli pedagogisena johtajana.

Tutkimukseni tuloksista voidaan havaita, että varhaiskasvatuksen noviisiopettajien käsitys pedagogisesta johtamisesta on laaja-alainen. Pedagoginen johtaminen tapahtuu varhaiskasvatuksen opettajan työssä lähes koko ajan. Varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiseen johtamiseen kuuluu vastata siitä, että pedagoginen toiminta on varhaiskasvatuksen toiminnan taustalla läsnä koko ajan. Tutkimuksessani ilmeni, että pedagoginen johtaminen ei ole aivan selkeä kaikille noviisiopettajille. Erityisesti käsitteen epäselvyys nousee esille. Lisäksi tuloksissa korostuvat koulutuksen ja sieltä saadun tiedon merkitys ja työuran alkuvaiheen positiiviset ja haastavat kokemukset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Savolainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.