University of Oulu

Yrittäjyysohjelmaan osallistuneiden arvio sen vaikutuksista heidän yrittäjyysintentioihinsa

Saved in:
Author: Clement, Kristofer1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906252627
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Clement, 2019
Publish Date: 2019-06-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Uitto, Minna
Description:

Tiivistelmä

Yrittäjyyden uskotaan vastaavan moniin kansantaloudellisiin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi yrittäjien määrää halutaan kasvattaa ja yrittäjyyden houkuttelevuutta uravaihtoehtona lisätä. Yrittäjyyden houkuttelevuuden lisääminen onkin kokonaiskuvassa yksi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista. Jotkin yrittäjyysohjelmat, -koulutukset ja -interventiot pyrkivät edistämään tätä tavoitetta. Yksi näkökulma tällaisten ohjelmien, koulutuksien ja interventioiden vaikuttavuuden arviointiin ovat yrittäjyysintentiot, sillä ne ennustavat yrittäjäksi ryhtymiseen liittyvää toimintaa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä erään vuoteen 2018 ajoittuvan yrittäjyysohjelman aikaiset tekijät vaikuttivat yrittäjyysohjelmaan osallistuneiden arvioiden mukaan heidän yrittäjyysintentioihinsa. Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta teemahaastattelusta, jotka pidettiin noin kahdeksan kuukautta yrittäjyysohjelman loppumisen jälkeen. Aineisto analysoitiin narratiivisen analyysin ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Tulosten perusteella yrittäjyysohjelmaan osallistuneiden yrittäjyysintentioiden muutos kiteytyi yrittäjyyteen liittyvissä uskomuksissa ja sitä voitiin selittää omakohtaisen kokemuksen saamisella yrittäjyydestä. Yrittäjyysintentioiden muutosta edesauttoivat osallistujien mukaan yrittäjyysohjelman rakenne, koulutukset ja siinä onnistuminen sekä menestyminen.

Tutkimukseen osallistuneet liittivät yrittäjänä toimimisen pohdintoihin sekä positiivisia että negatiivisia tekijöitä. Tulosten perusteella voidaan argumentoida sen puolesta, että yrittäjyysohjelmien onnistumista ei voida arvioida vain sen perusteella, vahvistuvatko osallistujien yrittäjyysintentiot ohjelmaan osallistumisen seurauksena. Sen sijaan yrittäjyysohjelmien onnistumista tulisi arvioida sen mukaan, kuinka realistisesti yksilöt osaavat ohjelmaan osallistumisen jälkeen arvioida yrittäjyyteen liittyviä etuja ja haittoja sekä sen sopivuutta itselle — jos vaikuttavuutta ja onnistumista arvioidaan ylipäätänsä yrittäjyysintentioiden näkökulmasta. Kaikki päätökset ryhtyä yrittäjäksi eivät ole oikeita ihmisen itsensä tai yhteiskunnan kannalta, eikä se ole yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaista.

The participants of an entrepreneurial programme assessing its impacts on their entrepreneurial intentions

Abstract

Entrepreneurship is believed to give an answer to several economic challenges at the moment as well as in the future. That is why there is a strong desire to increase the number of entrepreneurs and the attractiveness of entrepreneurship as a career choice. To increase the attractiveness of entrepreneurship is, in fact, one of the goals of entrepreneurship education. Some entrepreneurship programmes, entrepreneurship training sessions and entrepreneurial interventions try to advance this goal. One way to evaluate this kind of activity is to measure the entrepreneurial intentions that predict the likelihood of becoming an entrepreneur.

The purpose of the study was to find out how the factors of an entrepreneurial programme carried out in 2018 affected the entrepreneurial intentions of the participants in their own opinion. The data of the study consisted of three theme interviews, which were held approximately eight months after the entrepreneurial programme ended. The data were analysed according to the techniques of narrative analysis and theory-based content analysis. On the basis of the results the change in entrepreneurial intentions among the participants in the entrepreneurial programme was crystallized in the beliefs related to entrepreneurship. This change could be explained by receiving personal experience from entrepreneurship. According to the participants, the changes in entrepreneurial intentions was further assisted by the structure of the entrepreneurial programme and the trainings as well as by their succeeding and thriving in the programme.

Those taking part in the study associated both positive and negative factors when pondering on being an entrepreneur. On the basis of the results it can be argued for the case that the success of entrepreneurial programmes cannot only be assessed on the grounds of whether the participants’ entrepreneurial intentions were strengthened due to the participation in the programme. Instead, the success of entrepreneurial programmes should be assessed on the basis of how realistically individuals can assess the pros and cons of entrepreneurship and its suitability to themselves after taking part in the programme. All the decisions taken to become an entrepreneur are not necessarily the right ones, neither is it in accordance with the goals of entrepreneurial education.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kristofer Clement, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.