University of Oulu

”Yksin ei ihan kaikkeen pysty, siihen mihin kakskymmentä muuta.” : yksiopettajaisten koulujen opettajien kokema työhyvinvointi

Saved in:
Author: Koivunen, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906252629
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Koivunen, 2019
Publish Date: 2019-06-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Vartiainen, Juha
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman päämääränä on selvittää seitsemän yksiopettajaisen koulun opettajan kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Tutkimuskysymysten avulla perehdytään opettajien työhyvinvointia kuormittaviin ja tukeviin tekijöihin, sekä työyhteisön pienuuden vaikutuksia työhyvinvointiin. Yksiopettajaisia kouluja on Suomessa toukokuussa 2019 viisi kappaletta ja olen saanut tutkimukseen kaikki nämä opettajat mukaan.

Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusotteena käytettiin fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto tutkimukseen on kerätty seitsemän yksiopettajaisen koulun opettajan puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Viisi näistä opettajista työskenteli haastattelujen aikaan yksiopettajaisessa koulussa ja kaksi opettajista oli toiminut muutama vuosi aiemmin yksiopettajaisessa koulussa. Aineiston kerääminen tapahtui tammi–maaliskuussa 2019. Haastattelut toteutettiin videopuhelun välityksellä kahta lukuun ottamatta. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tutkimustulosten mukaan yksiopettajaisen koulun opettajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä ja pitävät työhyvinvointiaan hyvänä. Yksiopettajaisten koulujen opettajien työhyvinvointia kuormittavat monenlaiset tekijät, kuten yhdysluokkaopetus, koulun lakkautus, henkilökohtainen elämä, kollegoiden puute, sairastuminen, työmatka sekä ongelmat työparin tai kyläyhteisön kanssa. Opettajien työhyvinvointia yksiopettajaisissa kouluissa puolestaan tukevat esimerkiksi työn vapaus, kyläyhteisö, työpari, esimies, vanhemmat, työhyvinvoinnin edistäminen ja työympäristö. Työyhteisön pienuus vaikuttaa myös opettajien työhyvinvointiin, sillä yhden opettajan koulussa työparilla on suuri merkitys, välituntivalvonnat ja sairastuminen kuormittavat sekä kollegoiden puuttuminen vaikuttaa negatiivisesti, mutta myös positiivisesti. Tutkimuksessa esiin nousi se, että monet tekijät voivat olla opettajan työhyvinvoinnille samaan aikaan kuormittava tekijä ja voimavara.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Koivunen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.