University of Oulu

”Kun hyväksyy itsensä, niin tavallaan hyväksyy kaikki muutki.” : luokanopettajien käsityksiä oppilaan itsetunnosta ja sen tukemisesta peruskoulussa

Saved in:
Author: Hooli, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 124
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906252631
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hooli, 2019
Publish Date: 2019-06-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Näykki, Piia
Reviewer: Uitto, Minna
Näykki, Piia
Description:

Tiivistelmä

Itsetunto on käsitteenä laaja-alainen, ja se vaikuttaa monitahoisesti ja usein tiedostamattomasti ihmisen tunteisiin, käsityksiin ja ajatuksiin sekä toimintaan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) yhdeksi opetuksen ja kasvatuksen tavoitteeksi on asetettu oppilaan kasvun tukeminen tasapainoiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat ymmärtävät itsetunnon ja sen lähikäsitteet, millaisia omakohtaisia kokemuksia luokanopettajilla on itsetuntoon vaikuttaneista asioista sekä miten oppilaan itsetunnon voi havaita, miten sitä voidaan tukea sekä millaisia haasteita siinä on. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, miten luokanopettajat rakentavat luokan ilmapiiriä ja antavat palautetta. Tutkimus on toteutettu fenomenografisella aineiston analyysimenetelmällä. Aineisto on hankittu käyttämällä teemahaastattelua maaliskuussa 2019. Haastateltavina oli neljä luokanopettajaa Pohjois-Pohjanmaalla.

Tutkimustulokset osoittavat, että luokanopettajilla on yleinen käsitys itsetuntoon liittyvistä termeistä ja monipuolinen käsitys itsetuntoon vaikuttavista tukemisen tavoista. Opettajien omien kokemusten ja käsitysten mukaan itsetunnon tärkeimmiksi tukemisen tekijöiksi muodostuivat opettajan vuorovaikutus ja oppilaantuntemus, hyväksynnän tunne, kannustus ja myönteinen palaute sekä osaamisen kokemukset. Itsetunnon havaitsemisessa päällimmäiseksi nousi sen näkyminen oppilaan käyttäytymisessä jollakin tavalla, kuten varmuutena, arkuutena tai häiritsemisenä. Itsetunnon nähtiin vaikuttavan oppilaan ajatteluun itsestään ja asenteeseen oppimista kohtaan. Haasteina koettiin oppilaan huonommuudentunteeseen vaikuttaminen, turvallisuuden tunteen luominen luokkaan, resurssien puute ja kiire työssä. Luokan ilmapiiriä rakennetaan luomalla turvallisuuden tunnetta, tutustumalla toisiin ja hyväksymällä jokainen omana itsenään sekä opettelemalla tunnetaitoja ja käytöstapoja. Palautteen antamisessa painotettiin myönteistä henkeä, kannustavaa ja ohjaavaa palautetta. Panostamalla itsetunnon tukemiseen oppilaat voivat hyvin koulussa ja ovat kiinnostuneita oppimaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Hooli, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.