University of Oulu

”Se on muovannut minusta sellaisen kuin olen.” : koulukiusaamisen päättyminen koulukiusattujen kertomana

Saved in:
Author: Martikainen, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262635
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Martikainen, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huuki, Tuija
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Huuki, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Koulukiusaamista joutuu kokemaan 10–15 prosenttia perusopetukseen osallistuvista lapsista eri puolilla maailmaa. Joidenkin kiusattujen kohdalla kiusaaminen saattaa kestää koko peruskouluajan. Koulukiusaaminen vaikuttaa monin tavoin haitallisesti sekä kiusattuun että kiusaajaan. Pro gradu -tutkimuksessani tutkin sitä, miten koulukiusaamista kokeneiden henkilöiden koulukiusaaminen päättyi. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaiset asiat ovat johtaneet koulukiusaamisen päättymiseen tutkimukseen osallistuneiden kiusattujen kohdalla. Tutkimukseni perimmäinen tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, miten kiusaamiseen voisi puuttua tehokkaasti.

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan kiusaamisen tutkimuksen historiaa sekä määrittelen kiusaamisen käsitteen ja mitä seuraamuksia kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan lisäksi kiusaamisen puuttumiseen liittyviä ongelmia ja kiusaamisilmiön syntymisen prosessia. Lopuksi esittelen kolme suomalaisissa kouluissa käytettyä kiusaamiseen puuttumiseen ja ehkäisyyn tarkoitettua interventio-ohjelmaa.

Tutkimukseni aineistona toimivat yli 15-vuotiaiden suomalaisten henkilöiden kiusaamiseen liittyvät kertomukset. Pyysin internetin keskustelupalstojen sekä Facebookin välityksellä kiusatuilta kirjoitelmia heidän kokemastaan koulukiusaamisesta. Lisäksi olen käyttänyt tutkimuksessani kolmea YouTube-videobloggaajan videota tutkimusaineistona. Nämä videot käsittelivät vloggaajien omia kiusaamisen kokemuksia. Tutkimusaineistooni kuului lopulta 13 kertomusta. Lopullisen aineistoni sain kerätyksi vuoden 2017 alussa. Tutkimukseni on kvalitatiivinen kerronnallinen tutkimus. Analysoin kertomukset aineistolähtöisesti soveltaen narratiivien analyysiä sekä narratiivista analyysiä.

Tutkimukseni tuloksista käy ilmi, että kiusaaminen päättyi kiusattujen kertomusten mukaan usein kiusatun siirtyessä uuteen kouluun tai peruskoulun päättyessä kiusatun siirtyessä jatkoopintoihin. Tulosten mukaan kiusatut hakivat apua kiusaamiseen ensiksi vanhemmiltaan ja osa kiusatuista haki apua opettajiltaan. Kiusaamiseen puuttuminen oli ollut kuitenkin vähäistä ja usein tehotonta. Useille kiusatuille kiusaaminen oli aiheuttanut arkuutta sosiaalisissa tilanteissa ja vaikeuksia luottaa toisiin ihmisiin. Lisäksi kiusaaminen oli aiheuttanut joillekin kiusatuista masennusta, syömishäiriöitä, itsetuhoisuutta sekä itsetuhoisia ajatuksia.

Tutkimukseni tulokset ovat linjassa aiempien tutkimuksien kanssa. Tutkimukseni voi auttaa lukijaa paremmin ymmärtämään, miten kiusaamisen ilmiö syntyy kouluissa ja mitä kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle. Lukija saa myös tietoa siitä, miten kiusaamiseen on puututtu ja viitteitä siitä, miten kiusaamiseen tulisi puuttua. Lisätutkimusta tarvittaisiin vielä siitä, miten kouluissa puututaan kiusaamiseen konkreettisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Martikainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.