University of Oulu

Lasten osallisuus toiminnallisessa esiopetuksessa

Saved in:
Author: Koskela, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262641
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Koskela, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä lasten osallisuudesta toiminnallisessa esiopetuksessa. Tavoitteena on selvittää, miten lasten osallisuus ja toiminnallisuus näkyvät esiopetuksen arjessa. Tutkimus on varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta ja heidän näkemyksestään tämän päivän esiopetuksesta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen.

Tänä päivänä lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen. Esiopetuksen opetusuunnitelman perusteissa 2014 korostuu lasten osallisuus ja toiminnallisuus. Tässä tutkimuksessa teoreettisessa osuudessa käyn läpi esiopetuksen käsitteen sekä toiminnallisen oppimisen käsitteen. Teoreettisessa osuudessa avaan myös lasten osallisuuden käsitteen. Teoreetikko John Deweyn kasvatusnäkemystä käytän tukemaan toiminnallista oppimista. Lasten osallisuutta tutkimuksessani tukee YK:n lasten oikeuksien julistus, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 sekä perusopetuslaki.

Tutkumusaineisto tähän tutkumukseen muodostuu neljästä (4) haastattelusta, jotka olen nauhoittanut ja sen jälkeen litteroinut. Haastattelut olen tehnyt syksyn 2018 aikana. Haastatteluista kaksi oli yksilöhaastattelua ja yksi toteutui parihaastatteluna. Haastattelussa minulla oli haastattelu runko/teemat, joiden mukaan haastattelu eteni. Aineiston analysoin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla, jonka koin sopivan aineistooni. Hankittu teoria tukee saamiani tuloksia.

Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajat näkevät lapset yksilöinä, jotka pienin askelin ryhmäytetään ryhmään. Pienryhmä toiminta nähdään ryhmäyttämisen tukena. Jokaiselle lapselle halutaan taata turvallinen ja luotettava ympäristö, jossa lapsi pääsee osallistumaan. Varhaiskasvatuksen opettajien toiminta perustuu lasten kuulemiseen ja heidän mielipiteidensä sekä ajatusten arvostamiseen. Lasten maailma näkyy toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lapsille halutaan tarjota mielekästä ja monipuolista toimintaa, mikä tukee ja kannustaa kaikkia lapsia oppimaan uutta. Toimintaa voidaan muuttaa lasten mielenkiinnon mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan lapset ovat tyytyväisiä toimintaan, mikä on suunniteltu juuri heitä varten. Varhaiskasvatuksen opettajille työn antoisin anti on lapsista näkyvä oppimisen ilo.

Tämän tutkimuksen tekeminen vahvisti tutkijan ajatusta siitä, kuinka tärkeää on luoda ryhmän näköistä toimintaa. Kaikki lähtee hyvästä ryhmäytymisestä, että lasten luottamus saavutetaan ja annetaan lapsille turvallinen oppimisympäristö. Pienryhmätoimintaa ryhmissä on paljon, joka helpottaa ryhmäytymistä. Aikuisen tulee olla alusta saakka kiinnostunut lasten maailmasta, jotta aikuinen saa suunniteltua ja toteutettua esiopetusvuodesta lasten näköisen. Tutkimustulokset ovat hyödyllisiä, mutta koska aineisto on hyvin pieni, ei tutkimustuloksia voi yleistää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Koskela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.