University of Oulu

Vanhemmaksi tulon vaikutuksista luokanopettajuuteen

Saved in:
Author: Tyni, Enni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262651
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Tyni, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään luokanopettajien kokemuksia vanhemmaksi tulon vaikutuksista opettajuuteensa. Pienten lasten vanhemmat ja lisääntymisikäiset naiset ovat muita heikommassa asemassa palkkaamistilanteissa mahdollisten perhevapaiden takia. On mielenkiintoista tutkia, tuoko vanhemmuus opettajuuteen muutakin kuin pitkiä perhevapaita.

Aiemmassa tutkimuksessa aiheesta on havaittu muutoksia suhteissa oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa, muutoksia ammatillisen kehityksen, työhön käytetyn ajan ja työ- ja perheidentiteettien suhteen sekä muutoksia kodin ja koulun välisessä viestinnässä, kasvatustietoisuudessa ja yksilöllisyyden huomioinnissa.

Koska aiheesta ei ole vahvaa teoriamallia, käytän lähtökohtinani teorioita identiteetin, ammatti-identiteetin ja vanhemmuuden rakentumisesta. Identiteetti ja sen myötä ammatti-identiteetti rakentuu läpi elämän vuorovaikutuksessa. Koska opettaja opettaa persoonallaan, on selvää, että opettajuus muuttuu identiteetin muuttuessa. Vanhemmuuden parhaimmillaan tarjoama syvä kiintymyssuhde lapseen mahdollistaa aikuisiällä tapahtuvia identiteetin muutoksia ja käytösmallien taantumisia tai uudistumisia.

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja aineisto analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineisto on kerätty Facebookin kasvatusalan ammattilaisille suunnatussa Alakoulun aarreaitta -ryhmässä avoimen kysymyksen avulla. Vastauksia saatiin 19 uransa eri vaiheissa olevilta luokanopettajilta, joilla kaikilla oli ainakin yksi lapsi. Lisäksi he olivat ennen vanhemmaksi tuloa toimineet luokanopettajana ainakin kaksi vuotta ja vanhemmaksi tulon jälkeen palanneet työelämään.

Aineiston redusoinnin ja abstrahoinnin myötä havaitaan luokanopettajien kokevan vanhemmuuden tuoneen muutoksia oman opettajaidentiteetin suhteen ja opettajuuden muiden osapuolien suhteen. Oman opettajuuden muutoksia ovat työn ja vapaa-ajan aiempaa tarkempi erottaminen, opettajuuteen pätevöityminen, ja muutos työn kuormittavuudessa, näkökulmassa asioiden tärkeysjärjestykseen ja luokan ilmapiirissä. Vastauksista nousseet opettajuuden muut osapuolet ovat kollegat (seuran muutos työpaikalla), vanhemmat (suhtautuminen kotitehtäviin ja vanhemman asemaan asettuminen) sekä oppilaat (ymmärrys lapsia kohtaan).

Luokanopettajat kokevat vanhemmuuden tuoneen monenlaisia muutoksia opettajuuteensa. Pitkittäistutkimuksella voitaisiin eritellä mahdollisia muita tekijöitä opettajuuden muutosten taustalla ja verrata ajan myötä tapahtuvia muutoksia perheellisillä ja lapsettomilla opettajilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Enni Tyni, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.