University of Oulu

Intercultural Teacher Education alumni conceptions on their university education and the qualification demands in the world of work

Saved in:
Author: Tikkanen, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262656
Language: English
Published: Oulu : M. Tikkanen, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtomäki, Elina
Reviewer: Törmänen, Esa
Lehtomäki, Elina
Description:

Abstract

This qualitative master’s thesis aims at finding out the conceptions the Intercultural Teacher Education (ITE) alumni have on the ITE programme but also on the qualification demands posed by the world of work. The empirical data are collected from the ITE alumni through an online questionnaire, consisting of open-ended questions. Based on the work experiences, the alumni were divided into three categories: teachers, teacher-generalists, and generalists.

The theoretical background of the study first describes the transition from higher education to the world of work from the perspective of teachers and generalists. In the second part, the nature of work in the 21st century is discussed by defining the role and relationship between expert knowledge, competences, and qualifications. Väärälä’s (1995) qualification model and Stewart and Knowles’ (1999) categorisation of skills are theories chosen to guide the data analysis.

The 46 responses of the ITE alumni were analysed using phenomenographical approach. According to the findings, the alumni groups had needed all the qualification categories of Väärälä (1995) in their working life, especially the sociocultural qualifications. The generalists’ and teachers’ conceptions differed as teachers valued productive and technical qualifications, whereas generalists had needed abundance of innovative qualifications. All the groups reported hoping to have more education on both vocational, teaching related skills and in key skills. Generalists and teacher-generalists sometimes viewed the ITE programme to lack support for other than teaching related posts. Several alumni reported being satisfied with the programme due to high quality and chances to shape own studies.

The results are in line with previous studies conducted on other programmes, which all suggest the strong need for higher education graduates and teachers to have sociocultural qualifications. However, the ITE programme slightly differs from other programmes because less graduates are working as teachers. The results may be useful for the students of the programme and for giving ideas on curriculum development, although not being conclusive on the topic.

Tiivistelmä

Tämä laadullinen pro gradu -tutkielma pyrkii selvittämään Intercultural Teacher Education (ITE) alumnien käsityksiä ITE -koulutusohjelmasta sekä työelämän asettamista kvalifikaatiovaatimuksista. Empiirinen aineisto kerättiin alumneilta käyttäen avoimista kysymyksistä koostuvaa sähköistä kyselylomaketta. Vastausten perusteella ITE alumnit jaettiin kolmeen ryhmään heidän työkokemuksensa perusteella: opettajiin, opettajageneralisteihin ja generalisteihin.

Teoreettinen viitekehys käsittelee siirtymiä korkeakoulusta työelämään opettajien sekä generalistien näkökulmasta. Viitekehyksen toisessa osassa käsitellään työn luonnetta 2000- luvulla määrittelemällä asiantuntijataito, kompetenssi ja kvalifikaatio sekä pohtimalla näiden keskinäistä suhdetta ja rooleja. Väärälän (1995) kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmä ja Stewartin ja Knowlesin (1999) taitojen luokittelu valikoituivat aineiston analyysiä ohjaaviksi teorioiksi.

46:n alumnin vastaukset analysoitiin teoriaohjaavasti käyttäen fenomenografista tutkimusotetta. Tulosten perusteella alumniryhmät olivat työssään tarvinneet kaikkia Väärälän (1995) kvalifikaation tyyppejä, erityisesti sosiokulttuurisia kvalifikaatioita. Generalistien ja opettajien käsitykset kuitenkin erosivat siten, että opettajat kokivat tuotannollis-tekniset kvalifikaatiot erityisen tärkeiksi, kun taas generalistien käsitysten mukaan innovatiivisten kvalifikaatioiden rooli korostui. Kaikki ryhmät vastasivat toivovansa lisää tukea opettajan ammattiin liittyviin teemoihin sekä avaintaitoihin. Generalistit ja opettaja-generalistit kokivat toisinaan, että koulutusohjelma ei tukenut heidän uravalintaansa. Usea alumni kuitenkin kertoi, että ei jäänyt kaipaamaan mitään erityistä koulutusohjelmalta, sillä se oli laadukas ja tarjosi esimerkiksi mahdollisuuksia muokata tutkintoa omien kiinnostusten mukaisesti.

Tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, vaikkakin ITE koulutusohjelmana poikkeaa muista, sillä verrattain yleistä pienempi osuus valmistuneista työskentelee opettajan ammatissa. Tutkielman tuloksista voisi olla hyötyä tuleville ja nykyisille opiskelijoille sekä mahdollisesti koulutuksen opetussuunnitelmatyötä tehdessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Tikkanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.