University of Oulu

Lasten onnellisuus vanhempien käsittämänä

Saved in:
Author: Krogerus, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262658
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Krogerus, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymys on: Millaisia käsityksiä vanhemmilla on lasten onnellisuudesta, sen muotoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä? Tutkimus pyrkii selvittämään, miten vanhemmat käsittävät lasten onnellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Suomi on sijoittunut kahdesti peräkkäin YK:n onnellisuusraportissa ensimmäiselle sijalle ja tämä on kansallisesti saanut aikaan keskustelua onnellisuudesta. Suomessa lasten onnellisuutta on tutkittu muun muassa haastattelemalla lapsia. Näiden tutkimusten rinnalle on mielekästä saada tietoa lasten onnellisuudesta myös vanhempien näkökulmasta.

Tutkielman teoria nojaa pääosin eudaimoniset ja hedonistiset onnellisuuden traditiot yhdistäviin teorioihin. Hedonistiset teoriat perustuvat tiivistetysti tunne-elämään ja elämäntyytyväisyyteen, kun taas eudaimoniset traditiot elämän merkityksellisyyden kokemiseen. Näitä yhdistävät teoriat tukevat tämän tutkielman aineiston tuloksia.

Tutkielma nojautuu fenomenografiseen metodologiaan. Aineisto on kerätty neljältä erilaisista taustoista tulevilta vanhemmilta. Haastateltavilta kerättiin aluksi kirjoitelmat, jonka jälkeen heitä haastateltiin vielä kirjoitelmien pohjalta. Molemmista aineistoista etsittiin merkityksellisiä ilmauksia, joita yhdistettiin ja tiivistettiin eri ryhmiksi.

Vanhempien käsityksissä keskeisiä lasten onnellisuuteen vaikuttavia teemoja olivat yhteenkuuluvuus, kyvykkyys, perustarpeiden tyydytys, merkityksellisyys, rakkauden teot ja varallisuus. Yhteenkuuluvuus ja kyvykkyys saivat laajalti merkityksenantoja ja korostuivat eniten aineistossa. Tuloksia ja teoriaa peilatessa huomataan niiden välillä hyvinkin samalaisia teemoja. Merkittävä ero oli kuitenkin vapauden ja sääntöjen ristiriita. Vanhemmat korostivat asetettuja rajoja ja sääntöjä ja ajattelivat niiden olevan ehto lapsen onnellisuudelle. Eri onnellisuuden teoriat taas puoltavat autonomiaa yhtenä ihmisen perustarpeena. Tutkimus antaa kasvattajille lisää viitteitä ymmärtää lasten onnellisuutta. Se antaa myös yksityiskohtaista sisältöä eri teemojen alle nousseista merkityksistä. Vapauden ja sääntöjen ristiriita haastaa tutkimaan aihetta lisää ja asettaa myös kasvattajat pohtimaan näiden merkitystä kasvatustyössään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Krogerus, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.