University of Oulu

Erityisopettajien käsitykset avoimen oppimisympäristön vaikutuksesta oppilaiden kouluhyvinvointiin

Saved in:
Author: Järvenpää, Jukka-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262660
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Järvenpää, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä laadullisessa pro gradu -tutkimuksessa tutkitaan erityisopettajien käsityksiä alakoululaisten kouluhyvinvoinnista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisopettajien käsityksiä neuropsykiatrisia haasteita omaavien oppilaiden kouluhyvinvoinnista sekä, mitkä tekijät heikentävät tai parantavat kouluhyvinvointia. Tämä tutkimus tuo avoimiin oppimisympäristöihin erityispedagogiikan näkökulmaa.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan oppimisympäristöä, kouluhyvinvointia ja neuropsykiatrisia häiriöitä aikaisemman kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuskysymyksissä haettiin tekijöitä, jotka joko paransivat tai heikensivät oppilaiden kouluhyvinvointia avoimessa oppimisympäristössä erityisopettajien käsityksen mukaan, kun oppilailla oli neuropsykiatrisia haasteita.

Aikaisemman kirjallisuuden mukaan oppimisympäristöllä on suuri merkitys oppilaiden oppimiselle. Hyvä oppimisympäristö ottaa huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet ja hyvinvoinnin, tukee oppilaiden oppimista sekä itsetuntoa. Fyysisen oppimisympäristön tulee olla monipuolinen, jossa on erikokoisia tiloja erilaisille oppijoille. Lähdekirjallisuuden mukaan oppimisympäristö voi muun muassa tukea oppilaan ajattelua, toiminnanohjausta ja tarkkaavuuden suuntaamista.

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla neljää alakoulun laaja-alaista erityisopettajaa, jotka työskentelivät avoimessa oppimisympäristössä Pohjois-Suomen alueella. Tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenografinen, koska tutkittiin erityisopettajien käsityksiä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkimustulosten mukaan kouluhyvinvointia parantaa yhteisopettajuus, oma paikka ja rauhoittumispaikka. Kouluhyvinvointia heikentää äänihaitat, oman paikan puuttuminen ja rauhattomuus. Tutkimuksen tulosten mukaan erityisopettajat olivat pääasiassa tyytyväisiä avoimiin oppimisympäristöihin, mutta tiloihin toivottiin lisää jakotiloja. Jakotilat koettiin kouluhyvinvointia tukevina ratkaisuina. Tutkimuksen tulokset ovat osittain yhteneviä aikaisempien tutkimusten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka-Pekka Järvenpää, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.