University of Oulu

Strateginen johtaminen ja strategian analysointi kohdeyrityksessä

Saved in:
Author: Peltonen, Jari-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Pages: 130
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908032732
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Peltonen, 2019
Publish Date: 2019-08-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Ville, Isoherranen
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö liittyy yleisemmin omaan opiskelu projektiini, jossa yhtenä päätarkoituksena on nimenomaan oppia tuntemaan strategiaa ja strategista johtamista. Tämä työ antoi sille hyvän mahdollisuuden ja se täydentää ja huipentaa myös muita opintojani. Se on tutkimus matka strategiseen johtamiseen.

Tarkoituksena työllä on luoda teoriapohja strategiasta ja nimenomaan strategisesta johtamisesta. Tavoitteena oli luoda niin kattava teoriapohja strategisesta johtamisesta, kuin se tässä yhteydessä on mahdollista ja työssä pyritään selvittämään strategiaa, mitä se on, strategisen johtamisen käsitteitä ja strategisen johtamisen prosesseja ja niitä syötteitä, joita sinne tarvitaan. Tätä teoreettistapohjaa, joka teoria osuuteen on kirjallisuus tutkimuksena rakennettu, pyritään käyttämään kohde yrityksen strategian analysoinnissa. Työn empiirisessä osassa hyödynnetään aikaisemmin tehtyä Ville Isoherrasen tutkimusta Strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus ja artikkelia Analysis of Strategy by Typology and Orientation Framework. Myös siinä luotuja strategiasuuntauksen luokituksia käytetään kohdeyrityksen analysoinnissa. Näillä pyritään ottamaan selvää kohdeyrityksen strategiasta ja sen suuntauksesta. Työssä myös analysoidaan kohdeyrityksen taloudellista suoriutumista neljällä eri tunnusluvulla.

Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuustutkimus, joka tehtiin alaan liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta. Käymällä läpi strategiaan ja strategiseen johtamiseen liittyvää aineistoa, josta muodostettiin teoriaosuus ja aikaisemmasta tutkimuksesta ja yritystä analysoimalla muodostettiin empiirinen osuus. Analyysi tehtiin teoria osuutta peilaten ja käyttäen strategia luokituksen määritteitä.

Tärkeimmät tulokset tällä tutkimuksella oli koko tutkimus koska tämän tutkimuksen tarkoituksena oli strategian, strategisen johtamisen ja siihen liittyvien käsitteiden oppiminen on myös siinä mielessä teoria osuus osa tämän tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Analyysin pohjalta kohde yritys vaikuttaa strategialtaan hyvin hoidetulta ja johdetulta. Strategia typologian mukaan saatiin vaikutelman, että sillä on tuote suuntautunut strategia.

Näitä tuloksia voi käyttää oppimiseen ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi kurssien sisällössä. Tulokset ovat yleistettävissä, tämä tutkimus ei ole kaiken kattava ja sen tarkoitus ei ole toistaa aikaisempia tutkimuksia ja siinä mielessä se tuo oman vähän eri näköisen tulkinnan strategisesta johtamisesta. Kehitysehdotuksia voi myös käyttää yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa.

Strategic management and strategy analysis of the case company

Abstract

This Master thesis is related to my own study project, where the main purpose was to study and learn particularly strategy and strategic management. This thesis gave great opportunity to do that and it complements also culminates my other studies. It is a exploration to strategic management.

The purpose of this thesis was to create theoretical background to strategy and specifically to strategic management. Objective of this study was to create as comprehensive background for strategic management as it was in these circumstances. The aim there is to clear out strategy, what it is, and concepts in strategic management, strategic management process, and the inputs it which is needed there. This theoretical background, which was built as a literary research, was used to analyze target company’s strategy. In the empirical part of the thesis previously done research was utilized, Research about strategy analysis frameworks for strategy orientation and focus, which was done by Ville Isoherranen and article Analysis of Strategy by Typology and Orientation Framework, which was written by Ville Isoherranen and Pekka Kess. Strategy classification for strategy orientation was also used when analyzing target company. With these the aim was to find out target company’s strategy and its orientation. Target company’s financial performance was also analyzed with four different key performance measures.

Research method was literary research, which was done by reading scientific literacy. Going through scientific material related to strategy and strategic management, was the way how theoretical background was formed and empirical part was formed by using previously made research and analyzing target company. Analyses was made reflecting theoretical part and using strategy classification attributes.

Most important findings in this research was the whole research, because aim of this study was to learn strategy, strategic management and concepts related to them, and in that sense the theoretical part is also most important results. Based on the analyses target company seems from its strategy well takin care of and managed.

These results can be used for learning and they can be utilized for example developing course content. These results are possible to be generalized, this research doesn’t cover everything, and its purpose is not to repeat earlier researches, and in that sense, it brings sort of own little bit different kind of interpretation about strategic management. Development proposals can also be used in target companies’ future plans.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jari-Pekka Peltonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.