University of Oulu

Maaperän vaikutus puron rantavyöhykkeen mikrobeihin

Saved in:
Author: Rantala, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.2 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908062745
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Rantala, 2019
Publish Date: 2019-08-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sarala, Pertti
Reviewer: Sarala, Pertti
Lehosmaa, Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka maaperän ominaisuudet vaikuttavat purojen rantavyöhykkeiden mikrobeihin, erityisesti bakteereihin. Lisäksi tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella pyrittiin arvioimaan, voiko maaperän kosteusindeksiä käyttää perusteena puron suojavyöhykkeen määrityksessä.

Tutkimus suoritettiin monivaiheisesti kesän 2018 – kevään 2019 aikana. Tutkimusnäytteet kerättiin kuuden eri metsäpuron varrelta Pudasjärven alueelta. Jokaisen puron rannasta mitattiin neljä tutkimuslinjaa, joista kaksi oli kuivaa ja kaksi kosteaa. Kaikilta tutkimuslinjoilta otettiin neljä näytettä 1 m, 3 m, 9 m ja 20 m etäisyyksiltä. Kenttätutkimusten jälkeen näytteille suoritettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joihin lukeutuvat mm. maaperäanalyysit ja R-pohjaisella koodausohjelmalla tehdyt Enfit- ja Bioenv-analyysit.

Analyyseista saatujen tulosten perusteella pystyttiin varmistumaan, että mikrobiyhteisöjen määrä ja runsaus korreloi erityisen vahvasti alueen kosteuden kanssa. Sekä kvantitatiivisten tilastollisten että visuaalisten tulosten perusteella pystyttiin toteamaan, että mitä kauemmas puron rannasta siirrytään, sitä suurempi merkitys kosteudella on. Mikrobiyhteisöjen määrä ja runsaus oli sitä suurempi, mitä kosteampi tutkimuslinja oli. Maaperän olosuhteet puolestaan vaikuttivat siihen, kuinka kosteaa alueella oli. Orgaaninen maaperä sisältää runsaasti bakteerien käytettävissä olevia ravinteita ja sitoo hyvin kosteutta itseensä, mikä on bakteerien lisääntymisen ja selviytymisen kannalta hyvin oleellista. Maaperän vaikutus korostui kauimmaisissa näytepisteissä, koska siellä puron läheisyys ei enää vaikuttanut niin paljon alueen kosteuteen.

Tutkimuksen valossa voidaan todeta, että vaikka puroille on määritetty suojavyöhyke, se ei välttämättä riitä estämään esim. lähellä tapahtuvien hakkuutöiden vaikutusta puroon ja sen mikrobilajistoon. Avohakkuilla on todennäköisesti kuivattava vaikutus ranta-alueisiin, mikä puolestaan voi heijastua paikalliseen lajistoon ja ekosysteemitoimintoihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Rantala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.